Xã yên hòa
Thứ năm, ngày 18/07/2024
Chào mừng bạn đến với Website Ủy ban nhân dân xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
139/KH-UBND
ke-hoach-to-chuc-tham-tang-qua-27-7-2024
43/KH - UBND
ke-hoach-tham-gia-giai-bong-da-nhi-dong-huyen-yen-mo
01/QĐ - HĐXD
quyet-dinh-quy-che-lam-viec-cua-hdxt-llancs
97/QĐ- UBND
quyet-dinh-thanh-lap-hoi-dong-xet-tuyen
33/KH - UB
ke-hoach-trien-khai-mo-hinh-xa-thong-minh-thon-thong-minh-trong-xay-dung-nong-thon-moi-tren-dia-ban-xa-yen-hoa-nam-2024
02/PA- UBND
phuong-an-ve-viec-ban-hanh-phuong-an-dam-bao-ung-pho-khac-phuc-su-co-an-toan-an-ninh-mang-doi-voi-cac-he-thong-thong-tin-cua-ubnd-xa-yen-hoa-nam-2024
39/KH - UBND
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-so-23-nq-hdnd-ngay-03-4-2024-cua-hdnd-tinh-ve-viec-thong-qua-de-an-chuyen-doi-so-tren-dia-ban-xa-yen-hoa-giai-doan-2024-2025
48/CV - UBND
cv-tuyen-truyen-khong-lan-chiem-long-le-duong-de-phoi-nong-san-tuot-lua-va-dot-rom-ra-lam-mat-atgt-tren-cac-tuyen-duong-giao-thong-tren-dia-ban-xa
37/KH - UBND
ke-hoach-tuyen-truyen-luat-dat-dai
01/PA - BCĐ PCTTTKCN
Phương án PCTT và TKCN năm 2024
phuong-an-pctt-va-tkcn-nam-2024
38/KH - UBND
ke-hoach-ung-pho-su-co-bao-dam-an-toan-thong-tin-mang-tren-dia-ban-xa-yen-hoa-nam-2024
30/KH - UBND
ke-hoach-tuyen-truyen-giam-ngheo-thong-tin-nam-2024
29/KH - UBND
ke-hoach-tuyen-truyen-ky-niem-30-nam-tai-lap-huyen
28/KH - UBND
ke-hoach-thuc-hien-muc-tieu-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-9001-2015-nam-2024-cua-ubnd-xa-yen-hoa
27/KH - UBND
ke-hoach-duy-tri-va-cai-thien-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-9001-2015-nam-2024-cua-ubnd-xa-yen-hoa
49/QĐ - UBND
Quyết định phân công nhiệm vụ
quyet-dinh-phan-cong-nhiem-vu
48/QĐ - UBND
quyet-dinh-ve-viec-sua-doi-bo-sung-quy-che-lam-viec-cua-uy-ban-nhan-dan-xa-yen-hoa-nhiem-ky-2021-2026
26/KH - UBND
ke-hoach-thuc-hien-chu-de-cong-tac-nam-2024-cua-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-giu-vung-ky-cuong-tang-cuong-trach-nhiem-doi-moi-sang-tao-hieu-qua-thuc-chat
25/KH - UBND
ke-hoach-to-chuc-dang-ky-tuoi-17-nam-2024
23/KH - UBND
ke-hoach-thuc-hien-pt-tddkxddsvh-xa-yen-hoa-nam-2024
22/KH - UBND
ke-hoach-chuyen-doi-so-xa-yen-hoa-nam-2024
21/KH - UBND
ke-hoach-phong-chong-tac-hai-thuoc-la-den-nam-2030-xa-yen-hoa
19/KH - UBND
ke-hoach-thuc-hien-chien-luoc-quoc-gia-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-den-nam-2030-xa-yen-hoa
18/KH - UBND
ke-hoach-to-chuc-le-phat-dong-thang-hoat-dong-the-duc-the-thao-cho-moi-nguoi-va-ngay-chay-olympic-vi-suc-khoe-toan-dan-tham-gia-giai-viet-da-huyen-yen-mo-nam-2024-va-tham-gia-giai-viet-da-xa-phuong-thi-tran-tinh-ninh-binh-lan-thu-viii-nam-2024-cup-shb
17/KH - UBND
ke-hoach-truyen-thong-chinh-sach-nam-2024-2025
23/QĐ - UBND
quyet-dinh-ban-hanh-ke-hoach-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-tren-dia-ban-xa-yen-hoa-nam-2024
16/KH- UBND
ke-hoach-kiem-tra-ra-soat-van-ban-qppl-2024
15/KH- UBND
ke-hoach-tuyen-truyen-hoa-giai-co-so-chuan-tiep-can-phap-luat-nam-2024
13/KH - UBND
ke-hoach-thong-tin-doi-ngoai-tren-dia-ban-xa-yen-hoa-nam-2024
14/KH - UBND
ke-hoach-tuyen-truyen-cai-cach-hanh-chinh-nam-2024
08/CV - UBND
cong-van-tuyen-truyen-mung-dang-mung-xuan-nam-2024
11/KH - UBND
ke-hoach-mung-dang-mung-xuan-nam-2024
18/QĐ - UBND
quyet-dinh-cong-nhan-bo-sung-ho-ngheo-nam-2024
10/KH - BCĐ
Kế hoạch tuyên truyền ATTP năm 2024
ke-hoach-tuyen-truyen-attp-nam-2024
09/KH - BCĐ
Kế hoạch ATTP năm 2024
ke-hoach-attp-nam-2024
09/QĐ-UBND
quyet-dinh-thanh-lap-doan-kiem-tra-lien-nganh-ve-attp-nam-2024
17/QĐ-UBND
quyet-dinh-kien-toan-ban-chi-dao-attp-xa-yen-hoa
11/QĐ - UBND
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-ban-chi-dao-cai-cach-hanh-chinh-xa-yen-hoa
01/QĐ -BCĐ
quyet-dinh-ve-ban-hanh-ke-hoach-ra-soat-danh-gia-thu-tuc-hanh-chinh-tren-dia-ban-xa-yen-hoa-nam-2024
01/QĐ -BCĐ
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-hoat-dong-cua-ban-chi-dao-cai-cach-hanh-chinh-xa-yen-hoa
12/QĐ- UB
quyet-dinh-ban-hanh-danh-muc-ho-so-cong-viec-cua-uy-ban-nhan-dan-xa-yen-hoa-nam-2024
05/KH - UBND
ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-xa-yen-hoa-nam-2024
06/KH - UBND
ke-hoach-to-chuc-mot-so-hoat-dong-nhan-dip-tet-nguyen-dan-giap-thin-2024
09/QĐ- UBND
quyet-dinh-thanh-lap-doan-kiem-tra-lien-nganh-attp-nam-2024
02/KH - UBND
ke-hoach-ve-viec-to-chuc-don-tet-nguyen-dan-giap-thin-2024
130/CV - UBND
cong-van-tuyen-truyen-tet-duong-lich-chao-nam-moi-2024
02KH - HĐNVQS
ke-hoach-kham-tuyen-nvqs-nam-2024-xa-yen-hoa
58/KH - UBND
ke-hoach-thuc-hien-thang-hanh-dong-vi-binh-dang-gioi-nam-2023
56/KH - UBND
ke-hoach-trien-khai-tuyen-truyen-ngay-phap-luat-9-11
112/CV-UBND
cong-van-ve-viec-tang-cuong-phong-chong-dich-benh-dau-mat-do
111/CV-UBND
cong-van-ve-viec-tang-cuong-cong-tac-phong-chong-dich-benh-sot-xuat-huyet-dengue
74/QĐ - UBND
qd-ve-viec-thanh-lap-to-tham-tra-cac-tieu-chi-thon-nong-thon-moi-kieu-mau-xa-yen-hoa
54/KH - UBND
kh-cao-diem-cai-dat-kich-hoat-dinh-danh-dien-tu-cho-cong-dan
73/QĐ - UBND
quyet-dinh-kien-toan-hdnvqs-xa-yen-hoa
53/KH - UBND
ke-hoach-tuyen-chon-goi-cong-dan-nhap-ngu-vao-bo-quoc-phong-va-thuc-hien-nghia-vu-tham-gia-cong-an-nhan-dan-nam-2024
71/QĐ - UBND
quyet-dinh-thanh-lap-lop-mam-non-doc-lap-mat-troi-hanh-phuc
70/QĐ - UBND
quyet-dinh-kien-toan-va-doi-ten-cau-lac-bo-cheo-xa-yen-hoa
50/KH - UBND
ke-hoach-to-chuc-ngay-chuyen-doi-so-quoc-gia-nam-2023
49/KH - UBND
ke-hoach-trien-khai-thang-an-toan-giao-thong
47/KH - UBND
ke-hoach-ra-soat-ho-ngheo-can-ngheo-nam-2023
01/TB - BCĐ
thong-bao-phan-cong-nhiem-vu-bcd-ra-soat-hn-cn-nam-2023
64/QĐ - UBND
quyet-dinh-kien-toan-bcd-ra-soat-hn-cn-giai-doan-2021-2025
65/QĐ - UBND
quyet-dinh-thanh-lap-lop-mam-non-tu-thuc
48/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-ket-luan-thanh-tra-so-1500-kltt-btdkt-ngay-28-6-2023-cua-ban-thi-dua-khen-thuong-trung-uong
41/KH - UBND
ke-hoach-phong-chong-tac-hai-cua-thuoc-la-giai-doan-2023-2025
40/KH - UBND
ke-hoach-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-bao-ve-bi-mat-nha-nuoc
39/KH - UBND
ke-hoach-quan-ly-chat-thai-ran-tren-dia-ban-xa-yen-hoa-giai-doan-2023-2025
08/ TB - HĐND
thong-bao-ket-qua-ky-hop-thu-8-hoi-dong-nhan-dan-xa-khoa-19-nhiem-ky-2021-2026
38/KH - UBND
ke-hoach-to-chuc-cac-hoat-dong-ky-niem-76-nam-ngay-thuong-binh-liet-sy
107/BC - UBND
bao-cao-tinh-hinh-thuc-hien-nhiem-vu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-thang-6-nhiem-vu-trong-tam-thang-7-2023
28/TB - UBND
thong-bao-ket-luan-cua-dong-chi-chu-tich-uy-ban-nhan-dan-xa-tai-hoi-nghi-giao-ban-cong-tac-chinh-quyen-thang-6-nam-2023
73/CV - UBND
cong-van-ve-viec-neu-cao-vai-tro-trach-nhiem-cong-tac-dieu-hanh-quan-ly-cua-dong-chi-truong-thon-pho-thon
43/QĐ - UBND
quyet-dinh-kien-toan-to-hoa-giai-thon-dong-trai
42/QĐ - UBND
quyet-dinh-kien-toan-to-hoa-giai-thon-hai-nap
41/QĐ - UBND
quyet-dinh-kien-toan-to-hoa-giai-thon-tho-hoang
40/QĐ - UBND
quyet-dinh-kien-toan-to-hoa-giai-thon-lien-tri-2
39/QĐ - UBND
quyet-dinh-kien-toan-to-hoa-giai-thon-lien-tri-1
38/QĐ - UBND
quyet-dinh-kien-toan-to-hoa-giai-thon-lac-hien
37/QĐ - UBND
quyet-dinh-kien-toan-to-hoa-giai-thon-trinh-nu-4
36/QĐ - UBND
quyet-dinh-kien-toan-to-hoa-giai-thon-trinh-nu-3
35/QĐ - UBND
quyet-dinh-kien-toan-to-hoa-giai-thon-trinh-nu-2
34/QĐ - UBND
quyet-dinh-kien-toan-to-hoa-giai-thon-trinh-nu-1
36/KH - UBND
ke-hoach-tham-gia-giai-bong-da-nhi-dong-huyen-yen-mo-nam-2023
36/KH - UBND
ke-hoach-tham-gia-giai-bong-da-nhi-dong-huyen-yen-mo-nam-2023
Số 94/BC-UBND
bao-cao-ket-qua-trien-khai-cac-noi-dung-ve-chuyen-doi-so-cap-xa-tai-xa-yen-hoa-huyen-yen-mo
Số 84/BC-UBND
bao-cao-ket-qua-cong-tac-giao-duc-nam-hoc-2022-2023-phuong-huong-nhiem-vu-nam-hoc-2023-2024
Số 33/KH-UBND
ke-hoach-hanh-dong-cua-ban-chi-dao-chuyen-doi-so-nam-2023
Số 32/KH-UBND
ke-hoach-cong-tac-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-nam-2023-tren-dia-ban-xa-yen-hoa
Số 31/KH-UBND
ke-hoach-kiem-tra-lien-nganh-vsattp-thang-hanh-dong-vsattp
Số 29/KH-UBND
ke-hoach-tuyen-truyen-phong-trao-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-quot-toan-dan-doan-ket-xay-dung-doi-song-van-hoa-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-quot-nam-2023
Số 30/KH-UBND
ke-hoach-tuyen-truyen-30-4
Số 28/KH-UBND
ke-hoach-truyen-thong-phuc-vu-chuong-trinh-mtqg-xay-dung-nong-thon-moi-tren-dia-ban-xa-nam-2023
Số 01/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-danh-muc-ho-so-nam-2023-cua-uy-ban-nhan-dan-xa-yen-hoa
05/TB - UBND
thong-bao-niem-yet-cong-khai-muc-tieu-chat-luong-va-ke-hoach-thuc-hien-muc-tieu-chat-luong-nam-2023
26/KH - UBND
ke-hoach-phan-tich-thuc-trang-xac-dinh-rui-ro-va-co-hoi-nam-2023
25/KH - UBND
ke-hoach-thuc-hien-muc-tieu-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-9001-2015-nam-2023-cua-uy-ban-nhan-dan-xa-yen-hoa
24/KH - UBND
ke-hoach-duy-tri-va-cai-tien-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-9001-2015-nam-2023-cua-ubnd-xa-yen-hoa
23/KH - UBND
ke-hoach-cong-tac-van-thu-luu-tru-nam-2023
20KH - UBND
ke-hoach-tuyen-truyen-luat-phong-chong-bao-luc-gd-nam-2023
19KH - UBND
ke-hoach-thuc-hien-chu-de-cong-tac-nam-2023-cua-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-giu-vung-ky-cuong-tang-cuong-trach-nhiem-doi-moi-sang-tao-hieu-qua-thuc-chat
17/KH - UBND
ke-hoach-tuyen-truyen-cai-cach-hanh-chinh
15/KH - UIBND
ke-hoach-thuc-hien-phong-trao-thi-dua-day-manh-phat-trien-ket-cau-ha-tang-dong-bo-hien-dai-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-xa-yen-hoa
13/KH - UBND
ke-hoach-trien-khai-cong-tac-xuat-khau-lao-dong-nam-2023
12/KH - UBND
ke-hoach-ra-soat-he-thong-hoa-van-ban-qppl-nam-2023
11/KH - UBND
ke-hoach-theo-doi-thi-hanh-phap-luat-ve-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh
01/QĐ - UB
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-ke-hoach-kiem-soat-ra-soat-danh-gia-thu-tuc-hanh-chinh-tren-dia-ban-xa-yen-hoa-nam-2023
15/CV - UBND
cong-van-ky-cam-ket-attp
09/CV - UBND
cong-van-tuyen-truyen-mung-dang-mung-xuan-2023
05/KH-UBND
ke-hoach-kiem-tra-lien-nganh-attp-tet
04/KH-UBND
ke-hoach-tuyen-truyen-mung-dang-mung-xuan-2023
03/QĐ - UBND
quyet-dinh-v-v-thanh-lap-doan-kiem-tra-lien-nganh-ve-an-toan-thuc-pham-xa-yen-hoa-nam-2023
02/QĐ - UBND
quyet-dinh-ve-viec-kien-toan-ban-chi-dao-ve-atvstp-xa-yen-hoa-nam-2023
06/CV - UBND
cong-van-chap-thuan-cho-lang-dong-tan-to-chuc-le-hoi
01/KH - UBND
ke-hoach-chuyen-doi-so-attt-mang-2023
41/KH-UBND
ke-hoach-to-chuc-mot-so-hoat-dong-an-sinh-xa-hoi-nhan-dip-tet-nguyen-dan-quy-mao-nam-2023
01/QĐ-UBND
quy-che-chi-tieu-noi-bo-va-quan-ly-tai-san-cong-nam-2023
211/KH-UBND
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-cong-khai-du-toan-thu-chi-ngan-sach-nam-2023
228/CV - UBND
cv-dang-ky-nhu-cau-lam-duong-giao-thong-nong-thon-nam-2023
41/KH - UBND
ke-hoach-tham-tang-qua-tet-nguyen-dan-quy-mao-nam-2023
40/KH - UBND
ke-hoach-kiem-tra-attp-nhan-dip-tet-nguyen-dan-va-mua-le-hoi-2023
226/CV - UBND
cong-van-to-chuc-cac-hoat-dong-chao-nam-moi-2023
204/QĐ - UBND
quyet-dinh-kien-toan-to-huong-dan-va-xu-ly-vi-pham-nvqs-nam-2023
38/KH - UBND
ke-hoach-giam-ngheo-thong-tin
210/UBND - LĐTB
cong-van-trien-khai-nghi-quyet-61-2022-hdnd-tinh
02/KH - HĐND
ke-hoach-tiep-xuc-cu-tri-truoc-ky-hop-cuoi-nam-2022
53/TB - UBND
thong-bao-lich-truc-tiep-cong-dan-cua-chu-tich-ubnd-xa-va-thoi-gian-tiep-nhan-cac-thu-tuc-hanh-chinh-tai-bo-phan-mot-cua-tai-tru-so-uy-ban-nhan-dan-xa-yen-hoa
201/CV - UBND
cong-van-v-v-trien-khai-ho-tro-thuc-day-chuyen-doi-so-thanh-toan-khong-dung-tien-mat-tren-dia-ban-xa
37/KH - UBND
ke-hoach-trien-khai-de-an-tang-cuong-phap-luat
36/KH - UBND
ke-hoach-tuyen-truyen-ngay-phap-luat-viet-nam-9-11
35/KH - UBND
ke-hoach-tiep-cong-dan-phuc-vu-ky-hop-thu-4-quoc-hoi-khoa-xv
192/CV - UBND
cong-van-ve-viec-quan-ly-thu-gom-su-ly-rac-thai-tai-khu-tap-ket-rac-thai-duong-can-co
187/QĐ - UBND
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-to-cong-tac-tiep-cong-dan-phuc-vu-ky-hop-thu-4-quoc-hoi-khoa-xv
191/CV - UBND
cv-tang-cuong-kiem-tra-giam-sat-chi-dao-phong-chong-dich-benh-gia-suc-gia-cam-vu-thu-dong-tren-dia-ban-xa
15/2022/TT-BLĐTBXH
thong-tu-ban-hanh-quy-che-cap-phat-chung-chi-giao-duc-quoc-phong-va-an-ninh-cho-sinh-vien-cac-truong-cao-dang
162022/TT-BLĐTBXH
thong-tu-ban-hanh-chuong-trinh-dao-tao-ve-nghiep-vu-danh-gia-ky-nang-nghe-quoc-gia
142022/TT-BLĐTBXH
thong-tu-quy-dinh-ve-cong-tac-tu-van-nghe-nghiep-viec-lam-va-ho-tro-hoc-sinh-sinh-vien-khoi-nghiep-trong-cac-co-so-giao-duc-nghe-nghiep
186/QĐ - UBND
quyet-dinh-thanh-lap-hoi-dong-danh-gia-xa-phu-hop-tre-em-nam-2022
198/BC - UBND
bao-cao-xa-phu-hop-tre-em
199/BC - UBND
bao-cao-hoat-dong-cau-lac-bo-cheo-xa-yen-hoa
186/CV - UBND
cong-van-trien-khai-ho-so-suc-khoe-dien-tu
191/BC - UBND
bao-cao-tinh-hinh-thuc-hien-nhiem-vu-kinh-te-xa-hoi-9-thang-dau-nam-2022-nhiem-vu-trong-tam-3-thang-cuoi-nam-2022-xa-yen-hoa
182/CV - UBND
cong-van-ve-viec-tap-trung-trien-khai-quyet-liet-cac-giai-phap-phong-chong-benh-dai-o-dong-vat-tren-dia-ban-xa
185/QĐ - UBND
qd-phe-duyet-ket-qua-chi-dinh-thau-goi-thau-giam-sat-thi-cong-xay-dung-du-an-xay-dung-duong-vao-nghia-trang-lien-tri-lac-hien-xa-yen-hoa
184/QĐ - UBND
qd-phe-duyet-ket-qua-chi-dinh-thau-goi-thau-thi-cong-xay-dung-thuoc-du-an-xay-dung-duong-vao-nghia-trang-lien-tri-lac-hien-xa-yen-hoa
01/TB - BCĐ
thong-bao-phan-cong-nhiem-vu-cac-thanh-vien-ban-chi-dao-to-giam-sat-ra-soat-ho-ngheo-ho-can-ngheo-nam-2022
02/QĐ - BCĐ
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-to-giam-sat-ra-soat-ho-ngheo-ho-can-ngheo-ho-co-muc-song-trung-binh-xa-yen-hoa-nam-2022
176/CV - UBND
cv-ve-viec-chap-thuan-don-vi-dap-ung-nang-luc-kinh-nghiem-thuc-hien-goi-thau-tu-van-lap-bao-cao-kinh-te-ky-thuat-du-an-cai-tao-nang-cap-cac-hang-muc-phu-tro-truong-mam-non-khu-lien-tri-xa-yen-hoa
179/QĐ - UBND
quyet-dinh-ve-viec-kien-toan-ban-chi-dao-ra-soat-ho-ngheo-ho-can-ngheo-xa-yen-hoa-giai-doan-2021-2025
178/QĐ - UBND
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-ban-chi-dao-san-xuat-vu-dong-nam-2022
175/BC - UBND
bao-cao-ve-viec-tong-ket-san-xuat-vu-dong-nam-2021-muc-tieu-giai-phap-san-xuat-vu-dong-nam-2022
177/QĐ - UBND
qd-phe-duyet-ke-hoach-lua-chon-nha-thau-goi-thau-tu-van-lap-bao-cao-ktkt-du-an-cai-tao-nang-cap-cac-hang-muc-phu-tro-truong-mam-non-khu-lien-tri-xa-yen-hoa
Số 175/QĐ-UBND
quyet-dinh-kien-toan-hdnvqs-xa-yen-hoa
Số 33/KH-UBND
ke-hoach-tuyen-chon-goi-cong-dan-nhap-ngu-va-thuc-hien-nghia-vu-tham-gia-cong-an-nhan-dan-nam-2023
Số 173/UBND
cong-van-v-v-tap-trung-phong-tru-sau-benh-va-lua-co-vu-mua-nam-2022
Số 172/UBND
cong-van-v-v-tang-cuong-cong-tac-phong-chong-sot-xuat-huyet
Số 174/QĐ-UBND
qd-phe-duyet-phuong-an-ky-thuat-khao-sat-du-an-xay-dung-nha-hoc-02-tang-04-phong-va-cac-hang-muc-phu-tro-truong-mam-non-khu-trung-hoa-xa-yen-hoa
Số 172/BC-UBND
bc-danh-gia-tong-ket-10-nam-thuc-hien-chi-thi-so-29-ct-ttg-ngay-26-11-2012-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-viec-trien-khai-phong-trao-ve-sinh-yeu-nuoc-nang-cao-suc-khoe-nhan-dan-giai-doan-2012-2022
Số 173/QĐ-UBND
qd-phe-duyet-ket-qua-chi-dinh-thau-goi-thau-tu-van-khao-sat-dia-hinh-dia-chat-du-an-xay-dung-nha-hoc-02-tang-04-phong-va-cac-hang-muc-phu-tro-truong-mam-non-khu-trung-hoa-xa-yen-hoa
Số 50/TB-UBND
thong-bao-dang-ky-nhan-nuoi-con-nuoi
Số 49/TB-UBND
thong-bao-dang-ky-khai-sinh-cho-tre-bi-bo-roi
Số 169b/QĐ-UBND
Quyết định cử người giám hộ
quyet-dinh-cu-nguoi-giam-ho
Số 172/QĐ-UBND
qd-phe-duyet-ket-qua-chi-dinh-thau-goi-thau-tu-van-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-xay-dung-nha-hoc-02-tang-04-phong-va-cac-hang-muc-phu-tro-truong-mam-non-khu-trung-hoa-xa-yen-hoa
Số 169/KH-UBND
bao-cao-ket-qua-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-quy-iii-nam-2022
Số 167/KH-UBND
qd-phe-duyet-ket-qua-chi-dinh-thau-goi-thau-giam-sat-thi-cong-xay-dung-thuoc-du-an-xay-dung-chinh-trang-khu-vuc-cong-tuong-rao-nha-bao-ve-truong-tieu-hoc-khu-trinh-nu-xa-yen-hoa
Số 12/KH-UBND
kh-duy-tri-va-cai-tien-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-9001-2015-nam-2022-cua-ubnd-xa-yen-hoa
Số 168/QĐ-UBND
qd-phe-duyet-ket-qua-chi-dinh-thau-goi-thau-tu-van-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-xay-dung-chinh-trang-khu-vuc-cong-tuong-rao-nha-bao-ve-truong-tieu-hoc-khu-trinh-nu-xa-yen-hoa
Số 12/KH-UBND
ke-hoach-duy-tri-va-cai-tien-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-9001-2015-nam-2022-cua-ubnd-xa-yen-hoa
Số 45/TB - UBND
thong-bao-ve-viec-to-chuc-tiem-vac-xin-phong-covid-19-tren-dia-ban-xa-yen-hoa
Số 152/CV - UBND
cong-van-ve-viec-tap-trung-chi-dao-xu-ly-lua-co-vu-mua-nam-2022
Số 31/KH - UBND
ke-hoach-thu-hoi-dat-dieu-tra-khao-sat-do-dac-kiem-dem-de-thuc-hien-du-an-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-xay-dung-nang-cap-tuyen-duong-ket-noi-duong-truc-xa-den-thon-trinh-nu-1-xa-yen-hoa
Số 150/UBND-VH
cong-van-v-v-phoi-hop-cung-cap-so-lieu-ho-gia-dinh-dung-mang-internet-bang-rong-cap-quang-tren-dia-ban-xa-yen-hoa
Số 76/TTr-UBND
to-trinh-de-nghi-phong-kinh-te-va-ha-tang-huyen-yen-mo-tham-dinh-de-cuong-nhiem-vu-du-toan-chi-phi-quan-ly-du-an-khao-sat-lap-bao-cao-kinh-te-ky-thuat-cong-trinh-xay-dung-nha-hoc-02-tang-04-phong-va-cac-hang-muc-phu-tro-truong-mam-non-khu-trung-hoa-xa-yen-hoa
Số 157/QĐ-UBND
qd-phe-duyet-ket-qua-dau-thau-goi-thau-so-03-xay-dung-cong-trinh-dam-bao-giao-thong-thuoc-du-an-xay-dung-tuyen-duong-giao-thong-ket-noi-tu-nga-ba-trung-tam-xa-di-thon-tho-hoang-xa-yen-hoa
Số /BC-UBND
bao-cao-tong-ket-thu-cac-khoan-dong-gop-ngan-sach-vu-chiem-xuan-nam-2022
Số 158/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-viec-khen-thuong-trong-cong-tac-thu-cac-khoan-dong-gop-vu-chiem-xuan-nam-2022
Số 144/UBND
cong-van-v-v-to-chuc-cac-hoat-dong-mung-ky-niem-77-nam-cach-mang-thang-tam-19-8-1945-19-8-2022-quoc-khanh-nuoc-cong-hoa-xhcn-viet-nam-2-9-1945-2-9-2022
Số 30/KH-UBND
ke-hoach-tuyen-truyen-to-chuc-cac-hoat-dong-van-hoa-the-thao-chao-mung-ky-niem-77-nam-cach-mang-thang-tam-19-8-1945-19-8-2022-quoc-khanh-nuoc-cong-hoa-xhcn-viet-nam-2-9-1945-2-9-2022
Số 142/UBND - GTTL
cong-van-ve-viec-tang-cuong-phong-chong-mot-so-benh-nguy-hiem-tren-thuy-san-nuoi-tren-dia-ban-xa-yen-hoa
Số 40/TB-UBND
thong-bao-thoi-gian-tiem-phong-vac-xin-covid-19-mui-3-mui-4-cho-nguoi-dan-tu-du-12-tuoi-tro-len-tren-dia-ban-xa-yen-hoa
Số 154/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-chi-dinh-thau-goi-thau-thi-cong-xay-dung-du-an-xay-dung-cac-tuyen-duong-khu-dan-cu-moi-thon-trinh-nu-3-xa-yen-hoa
Số 155/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-chi-dinh-thau-goi-thau-thi-cong-xay-dung-du-an-xay-dung-tuyen-duong-khu-dan-cu-moi-thon-tho-hoang-xa-yen-hoa
Số 138 /CV-UBND
cv-chap-thuan-don-vi-dap-ung-nang-luc-kinh-nghiem-thuc-hien-goi-thau-thi-cong-xay-dung-du-an-xay-dung-cac-tuyen-duong-khu-dan-cu-moi-thon-trinh-nu-3-xa-yen-hoa
Số 137 /CV-UBND
cong-van-ve-viec-chap-thuan-don-vi-dap-ung-nang-luc-kinh-nghiem-thuc-hien-goi-thau-thi-cong-xay-dung-du-an-xay-dung-tuyen-duong-khu-dan-cu-moi-thon-tho-hoang-xa-yen-hoa
Số /BC-UBND
bao-cao-ket-qua-ra-soat-bo-tieu-chi-quoc-gia-ve-xa-nong-thon-moi
Số 136/CV - UBND
cong-van-ve-viec-chap-thuan-don-vi-dap-ung-nang-luc-kinh-nghiem-thuc-hien-cong-tac-giam-sat-thi-cong-xay-dung-du-an-xay-dung-cac-tuyen-duong-khu-dan-cu-moi-thon-trinh-nu-3-xa-yen-hoa
Số 135/CV - UBND
cong-van-ve-viec-chap-thuan-don-vi-dap-ung-nang-luc-kinh-nghiem-thuc-hien-cong-tac-giam-sat-thi-cong-xay-dung-du-an-xay-dung-tuyen-duong-khu-dan-cu-moi-thon-tho-hoang-xa-yen-hoa
Số 151/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-dau-thau-goi-thau-so-01-thi-cong-xay-dung-cong-trinh-thuoc-du-an-xay-dung-tuyen-duong-tu-lien-tri-den-trinh-nu-xa-yen-hoa
Số 149/BC-UBND
bao-cao-tong-ket-10-nam-thuc-hien-luat-pho-bien-giao-duc-phap-luat
Số 132/CV-UBND
cong-van-v-v-tham-dinh-ket-qua-dau-thau-qua-mang-goi-thau-so-01-thi-cong-xay-dung-cong-trinh-thuoc-du-an-xay-dung-tuyen-duong-tu-lien-tri-den-trinh-nu-xa-yen-hoa
Số 148/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ho-so-moi-thau-qua-mang-goi-thau-so-03-xay-dung-cong-trinh-dam-bao-giao-thong-thuoc-du-an-xay-dung-tuyen-duong-giao-thong-ket-noi-tu-nga-ba-trung-tam-xa-di-thon-tho-hoang-xa-yen-hoa
Số 146/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ke-hoach-lua-chon-nha-thau-du-an-xay-dung-tuyen-duong-khu-dan-cu-moi-thon-tho-hoang-xa-yen-hoa
Số 147/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ke-hoach-lua-chon-nha-thau-du-an-xay-dung-cac-tuyen-duong-khu-dan-cu-moi-thon-trinh-nu-3-xa-yen-hoa
Số 145/QĐ-UBND
bao-cao-hoat-dong-phong-chong-tac-hai-thuoc-la-nam-2022
Số 145/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-chi-dinh-thau-goi-thau-tham-tra-ho-so-moi-thau-tham-tra-ket-qua-dau-thau-goi-thau-xay-lap-du-an-ay-dung-tuyen-duong-giao-thong-ket-noi-tu-nga-ba-trung-tam-xa-di-thon-tho-hoang-xa-yen-hoa
Số 144/QĐ-UBND
quyet-dinh-phe-duyet-ket-qua-chi-dinh-thau-goi-thau-giam-sat-thi-cong-xay-dung-dua-an-xay-dung-tuyen-duong-giao-thong-ket-noi-tu-nga-ba-trung-tam-xa-di-thon-tho-hoang-xa-yen-hoa
Số 143/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-bao-cao-kinh-te-ky-thuat-du-an-xay-dung-cac-tuyen-duong-khu-dan-cu-moi-thon-trinh-nu-3-xa-yen-hoa
Số 142/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-bao-cao-kinh-te-ky-thuat-du-an-xay-dung-tuyen-duong-khu-dan-cu-moi-thon-tho-hoang-xa-yen-hoa
Số 130/CV-UBND
cv-chap-thuan-don-vi-dap-ung-nang-luc-kinh-nghiem-thuc-hien-goi-thau-tham-dinh-hsmt-va-ket-qua-lua-chon-nha-thau-du-an-xay-dung-tuyen-duong-giao-thong-ket-noi-tu-nga-ba-trung-tam-xa-di-thon-tho-hoang-xa-yen-hoa
Số 129/CV-UBND
cong-van-v-v-trien-khai-cac-noi-dung-ve-chuyen-doi-so-tren-dia-ban-xa
Số 128/CV-UBND
cong-van-ve-viec-chap-thuan-don-vi-dap-ung-nang-luc-kinh-nghiem-thuc-hien-goi-thau-giam-sat-thi-cong-xay-dung-du-an-xay-dung-tuyen-duong-giao-thong-ket-noi-tu-nga-ba-trung-tam-xa-di-thon-tho-hoang-xa-yen-hoa
Số 140/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-dieu-chinh-bo-sung-bao-cao-kinh-te-ky-thuat-du-an-xay-dung-nha-2-tang-6-phong-hoc-va-cac-hang-muc-phu-tro-truong-tieu-hoc-khu-trung-hoa
Số 140/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ho-so-moi-thau-qua-mang-goi-thau-so-01-xay-dung-cong-trinh-thuoc-du-an-xay-dung-nang-cap-tuyen-duong-ket-noi-duong-truc-xa-den-thon-trinh-nu-1-xa-yen-hoa
Số 139/QĐ-UBND
quyet-dinh-thanh-lap-hoi-dong-boi-thuong-ho-tro-va-tai-dinh-cu-xa-yen-hoa
Số 138/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-chi-dinh-thau-goi-thau-tham-dinh-hsmt-va-ket-qua-lua-chon-nha-thau-du-an-ay-dung-nang-cap-tuyen-duong-ket-noi-duong-truc-xa-den-thon-trinh-nu-1-xa-yen-hoa
Số 35/TB-UBND
thong-bao-ve-viec-cong-khai-chu-truong-dau-tu-du-an-tren-dia-ban-xa-yen-hoa
Số 137/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ho-so-moi-thau-qua-mang-goi-thau-so-01-thi-cong-xay-dung-cong-trinh-thuoc-du-an-xay-dung-tuyen-duong-tu-lien-tri-den-trinh-nu-xa-yen-hoa
Số 136/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-cong-khai-quyet-toan-thu-chi-ngan-sachnam-2021
Số 66/TTr-UBND
to-trinh-v-v-tham-dinh-dieu-chinh-bao-cao-kinh-te-ky-thuat-du-an-xay-dung-nha-2-tang-6-phong-hoc-va-cac-hang-muc-phu-tro-truong-tieu-hoc-khu-trung-hoa
Số 33/TB-UBND
tb-cong-khai-ke-hoach-lua-chon-nha-thau-ket-qua-chi-dinh-thau-goi-thau-giam-sat-thi-cong-va-goi-thau-thi-cong-xay-dung-du-an-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-sua-chua-nang-cap-tram-y-te-xa-yen-hoa
Số 34/BC - UBND
thong-bao-khoi-cong-cong-trinh-xay-dung-tuyen-duong-phuc-vu-vung-san-xuat-rau-khu-lien-tri-1-xa-yen-hoa
Số 123/UBND
cong-van-chap-thuan-don-vi-dap-ung-nang-luc-kinh-nghiem-thuc-hien-goi-thau-tham-dinh-hsmt-va-ket-qua-lua-chon-nha-thau-du-an-xay-dung-nang-cap-tuyen-duong-ket-noi-duong-truc-xa-den-thon-trinh-nu-1-xa-yen-hoa
Số 29/KH-UBND
ke-hoach-tham-gia-giai-bong-da-nhi-dong-huyen-yen-mo-nam-2022
Số 135/Q-UBND
quyet-dinh-v-v-phe-duyet-ket-qua-chi-dinh-thau-goi-thau-giam-sat-thi-cong-xay-dung-du-an-sua-chua-nang-cap-tram-y-te-xa-yen-hoa
Số 134/Q-UBND
quyet-dinh-v-v-phe-duyet-ket-qua-chi-dinh-thau-goi-thau-thi-cong-xay-dung-du-an-sua-chua-nang-cap-tram-y-te-xa-yen-hoa
Số 131/Q-UBND
quyet-dinh-v-v-phe-duyet-ket-qua-chi-dinh-thau-goi-thau-lap-hsmt-danh-gia-hsdt-goi-thau-xay-dung-du-an-xay-dung-tuyen-duong-giao-thong-ket-noi-tu-nga-ba-trung-tam-xa-di-thon-tho-hoang-xa-yen-hoa
Số 30/TB-UBND
thong-bao-ve-viec-cong-khai-ke-hoach-lua-chon-nha-thau-du-an-xay-dung-tuyen-duong-giao-thong-ket-noi-tu-nga-ba-trung-tam-xa-di-thon-tho-hoang-xa-yen-hoa
Số 121/CV-UBND
cong-van-v-v-chap-thuan-nha-thau-dap-ung-nang-luc-kinh-nghiem-thuc-hien-goi-thau-giam-sat-thi-cong-dung-du-an-sua-chua-nang-cap-tram-y-te-xa-yen-hoa
Số 121/CV-UBND
cong-van-v-v-chap-thuan-nha-thau-dap-ung-nang-luc-kinh-nghiem-thuc-hien-goi-thau-thi-cong-dung-du-an-sua-chua-nang-cap-tram-y-te-xa-yen-hoa
Số 06/TB-HĐND
thong-bao-ket-qua-ky-hop-thu-6-hoi-dong-nhan-dan-xa-khoa-19-nhiem-ky-2021-2026
Số 118/CV-UBND
cong-van-ve-viec-chap-thuan-don-vi-dap-ung-nang-luc-kinh-nghiem-thuc-hien-goi-thau-tham-dinh-hsmt-va-ket-qua-lua-chon-nha-thau-du-an-xay-dung-tuyen-duong-tu-lien-tri-den-trinh-nu-xa-yen-hoa
Số 117/CV-UBND
cong-van-ve-viec-chap-thuan-don-vi-dap-ung-nang-luc-kinh-nghiem-thuc-hien-goi-thau-lap-hsmt-danh-gia-hsdt-goi-thau-thi-cong-xay-dung-du-an-xay-dung-tuyen-duong-tu-lien-tri-den-trinh-nu-xa-yen-hoa
Số 116/CV-UBND
cong-van-ve-viec-chap-thuan-don-vi-du-nang-luc-kinh-nghiem-thuc-hien-goi-thau-tu-van-lap-ho-so-moi-thau-danh-gia-ho-so-du-thau-goi-thau-thi-cong-xay-dung-du-an-xay-dung-tuyen-duong-giao-thong-ket-noi-tu-nga-ba-trung-tam-xa-di-thon-tho-hoang-xa-yen-hoa
Số 115/CV-UBND
cong-van-v-v-chap-thuan-nha-thau-dap-ung-nang-luc-kinh-nghiem-thuc-hien-goi-thau-giam-sat-thi-cong-xay-dung-du-an-xay-dung-tuyen-duong-tu-lien-tri-den-trinh-nu-xa-yen-hoa
Số 126/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-bao-cao-kinh-te-ky-thuat-du-an-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-sua-chua-nang-cap-tram-y-te-xa-yen-hoa
Số 125/QĐ-UBND
quyet-dinh-v-v-phe-duyet-ket-qua-chi-dinh-thau-goi-thau-tu-van-lap-e-hsmt-danh-gia-e-hsdt-goi-thau-thi-cong-xay-dung-du-an-ay-dung-tuyen-duong-tu-lien-tri-den-trinh-nu-xa-yen-hoa
Số 124/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-gia-cac-goi-thau-thuoc-du-an-xay-dung-tuyen-duong-giao-thong-ket-noi-tu-nga-ba-trung-tam-xa-di-thon-tho-hoang-xa-yen-hoa
Số 123/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ke-hoach-lua-chon-nha-thau-du-an-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-xay-dung-tuyen-duong-giao-thong-ket-noi-tu-nga-ba-trung-tam-xa-di-thon-tho-hoang-xa-yen-hoa
Số 121/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ke-hoach-lua-chon-nha-thau-du-an-xay-dung-tuyen-duong-tu-lien-tri-den-trinh-nu-xa-yen-hoa
Số 120/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-bao-cao-kinh-te-ky-thuat-du-an-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-xay-dung-tuyen-duong-giao-thong-ket-noi-tu-nga-ba-trung-tam-xa-di-thon-tho-hoang-xa-yen-hoa
Số 28/KH-UBND
ke-hoach-to-chuc-cac-hoat-dong-ky-niem-75-nam-ngay-thuong-binh-liet-sy-27-7-1947-27-7-2022
Số 29/TB-UBND
thong-bao-ve-viec-cong-khai-ket-qua-chi-dinh-thau-goi-thau-tu-van-quan-ly-du-xay-dung-tuyen-duong-tu-lien-tri-den-trinh-nu-xa-yen-hoa
Số 119/QĐ-UBND
quyet-dinh-v-v-phe-duyet-ket-qua-chi-dinh-thau-goi-thau-tu-van-lap-e-hsmt-danh-gia-e-hsdt-goi-thau-thi-cong-xay-lap-du-an-ay-dung-nang-cap-tuyen-duong-ket-noi-duong-truc-xa-den-thon-trinh-nu-1-xa-yen-hoa
Số 26/KH-UBND
ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-nam-2023
Số 111/CV-UBND
ve-viec-chap-thuan-don-vi-dap-ung-nang-luc-kinh-nghiem-thuc-hien-goi-thau-lap-hsmt-danh-gia-hsdt-goi-thau-xay-lap-du-an-xay-dung-nang-cap-tuyen-duong-ket-noi-duong-truc-xa-den-thon-trinh-nu-1-xa-yen-hoa
Số 28/TB-UBND
thong-bao-ve-viec-cong-khai-ke-hoach-lua-chon-nha-thau-ket-qua-lua-chon-nha-thau-goi-thau-thi-cong-xay-dung-goi-thau-tu-van-giam-sat-thi-cong-xay-dung-cong-trinh-thuoc-du-an-cai-tao-nang-cap-tuyen-duong-tu-goc-gao-de-lien-tri-den-duong-huyen-dh74-xa-yen-hoa
Số 118/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-bao-cao-kinh-te-ky-thuat-du-an-xay-dung-tuyen-duong-tu-lien-tri-den-trinh-nu-xa-yen-hoa
Số 117/QĐ-UBND
quyet-dinh-phe-duyet-ket-qua-chi-dinh-thau-goi-thau-tu-van-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-xay-dung-tuyen-duong-tu-lien-tri-den-trinh-nu-xa-yen-hoa
Số 115/QĐ-UBND
quyet-dinhquyet-dinh-v-v-phe-duyet-ket-qua-chi-dinh-thau-goi-thau-thi-cong-xay-dung-cong-trinh-cai-tao-nang-cap-tuyen-duong-tu-goc-gao-de-lien-tri-den-duong-huyen-dh74-xa-yen-hoa
Số 110/UBND
cong-van-v-v-tang-cuong-cong-tac-phong-chong-benh-sot-xuat-huyet
Số 109/UBND
cong-van-v-v-tap-trung-chi-dao-san-xuat-vu-mua-nam-2022
Số 106/CV-UBND
cong-van-v-v-chap-thuan-nha-thau-dap-ung-nang-luc-kinh-nghiem-thuc-hien-goi-thau-giam-sat-thi-cong-xay-dung-cong-trinh-cai-tao-nang-cap-tuyen-duong-tu-goc-gao-de-lien-tri-den-duong-huyen-dh74-xa-yen-hoa
Số 27/TB-UBND
thong-bao-ve-viec-cong-khai-ke-hoach-lua-chon-nha-thau-ket-qua-chi-dinh-thau-goi-thau-tu-van-giam-sat-va-goi-thau-thi-cong-xay-dung-cong-trinh-xay-dung-tuyen-duong-phuc-vu-vung-san-xuat-rau-khu-lien-tri-1-xa-yen-hoa
Số 113/QĐ-UBND
quyet-dinh-v-v-phe-duyet-ket-qua-chi-dinh-thau-goi-thau-thi-cong-xay-dung-cong-trinh-xay-dung-tuyen-duong-phuc-vu-vung-san-xuat-rau-khu-lien-tri-1-xa-yen-hoa
Số 112/QĐ-UBND
quyet-dinh-phe-duyet-ket-qua-chi-dinh-thau-goi-thau-tu-van-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-xay-dung-nang-cap-tuyen-duong-ket-noi-duong-truc-xa-den-thon-trinh-nu-1-xa-yen-hoa
Số 111/QĐ-UBND
quyet-dinh-v-v-phe-duyet-ket-qua-chi-dinh-thau-goi-thau-xay-dung-cong-trinh-xay-dung-tuyen-duong-phuc-vu-vung-san-xuat-rau-khu-lien-tri-1-xa-yen-hoa
Số 105/CV-UBND
v-v-chap-thuan-nha-thau-dap-ung-nang-luc-kinh-nghiem-thuc-hien-goi-thau-tu-van-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-xay-dung-nang-cap-tuyen-duong-ket-noi-duong-truc-xa-den-thon-trinh-nu-1-xa-yen-hoa
Số 26/TB-UBND
thong-bao-ve-viec-cong-khai-ke-hoach-lua-chon-nha-thau-ket-qua-lua-chon-nha-thau-goi-thau-tu-van-khao-sat-lap-bao-cao-kinh-te-ky-thuat-du-an-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-xay-dung-chinh-trang-khu-vuc-cong-tuong-rao-nha-bao-ve-truong-tieu-hoc-khu-trinh-nu-xa-yen-hoa
Số 104/CV-UBND
cong-van-v-v-chap-thuan-nha-thau-dap-ung-nang-luc-kinh-nghiem-thuc-hien-goi-thau-xay-dung-cong-trinh-xay-dung-tuyen-duong-phuc-vu-vung-san-xuat-rau-khu-lien-tri-1-xa-yen-hoa
Số 25/KH-UBND
ke-hoach-thu-cac-khoan-thu-ngan-sach-xa-nam-2022
Số 110/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-dieu-chinh-bo-sung-bao-cao-kinh-te-ky-thuat-du-an-xay-dung-04-phong-hoc-va-cac-hang-muc-phu-tro-truong-mam-non-khu-trinh-nu
Số 23/KH-UBND
ke-hoach-bau-cu-truong-thon-nhiem-ky-2022-2024
Số 103/UBND
cong-van-v-v-phong-chong-nang-nong-cho-dan-gia-suc-gia-cam-thuy-san-va-chu-dong-ung-pho-voi-mua-mua-bao-nam-2022-trong-nuoi-trong-thuy-san
Số 106/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-bao-cao-kinh-te-ky-thuat-du-an-cai-tao-nang-cap-tuyen-duong-tu-goc-gao-de-lien-tri-den-duong-huyen-dh74-xa-yen-hoa
Số 105/QĐ-UBND
quyet-dinh-phe-duyet-ket-qua-chi-dinh-thau-goi-thau-tu-van-khao-sat-lap-bao-cao-kinh-te-ky-thuat-du-an-xay-dung-chinh-trang-khu-vuc-cong-tuong-rao-nha-bao-ve-truong-tieu-hoc-khu-trinh-nu-xa-yen-hoa
Số 104/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ke-hoach-lua-chon-nha-thau-du-an-xay-dung-nang-cap-tuyen-duong-ket-noi-duong-truc-xa-den-thon-trinh-nu-1-xa-yen-hoa
Số 103/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ke-hoach-lua-chon-nha-thau-goi-thau-tu-van-khao-sat-lap-bao-cao-kinh-te-ky-thuat-du-an-xay-dung-chinh-trang-khu-vuc-cong-tuong-rao-nha-bao-ve-truong-tieu-hoc-khu-trinh-nu-xa-yen-hoa
Số 129/BC-UBND
bao-cao-ket-qua-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-va-ket-qua-thuc-hien-co-che-mot-cua-lien-thong-quy-ii-nam-2022
Số 127/BC-UBND
bao-cao-ve-viec-thuc-hien-ket-luan-so-02-kl-tgcp-ngay-04-01-2022-cua-ban-ton-giao-chinh-phu-ve-viec-thuc-hien-chinh-sach-phap-luat-ve-tin-nguong-ton-giao
Số 91/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-doi-xung-kich-phong-chong-thien-tai-nam-2022
Số 90/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-to-tuan-tra-de-cau-cong-phuc-vu-cong-tac-pctt-tkcn-nam-2022
Số 21/TB - UBND
thong-bao-ve-viec-dang-ky-tiem-vac-xin-lieu-nhac-lai-lan-1-mui-3-va-lieu-nhac-lai-lan-2-mui-4-phong-covid-19-tren-dia-ban-xa-yen-hoa
Số 22/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-thang-hanh-dong-vi-tre-em-nam-2022
Số 86/UBND
cong-van-ve-viec-tap-trung-chi-dao-xu-ly-lua-co-vu-dong-xuan-nam-2022
Số 121/BC-UBND
bao-cao-tong-ket-cong-tac-phong-chong-thien-tai-nam-2021-phuong-huong-nhiem-vu-phong-chong-thien-tai-2022
Số 21/KH-UBND
ke-hoach-phat-trien-the-duc-the-thao-cho-moi-nguoi-giai-doan-2022-2026-tren-dia-ban-xa-yen-hoa
Số 80/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-ban-chi-dao-san-xuat-vu-mua-nam-2022
Số 78/QĐ-UBND
ve-viec-kien-toan-hoi-dong-giao-duc-quoc-phong-va-an-ninh-xa
Số 117/BC-UBND
bao-cao-ket-qua-trien-khai-cac-noi-dung-ve-chuyen-doi-so-cap-xa-tai-xa-yen-hoa-huyen-yen-mo
Số 72/UBND
cong-van-ve-viec-to-chuc-tiem-phong-viem-da-noi-cuc-cho-dan-trau-bo-nam-2022
Số 18/KH-UBND
ke-hoach-cong-tac-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-nam-2022-tren-dia-ban-xa-yen-hoa
Số 13/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-ban-hanh-ke-hoach-kiem-soat-ra-soat-danh-gia-thu-tuc-hanh-chinh-tren-dia-ban-xa-yen-hoa
Số 63/UBND
v-v-tang-cuong-cong-tac-phong-tru-sau-benh-hai-lua-dong-xuan-nam-2022
Số 17/KH-UBND
ke-hoach-tuyen-truyen-37-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-thong-nhat-dat-nuoc-30-4
Số 60/UBND
cong-van-v-v-day-manh-tang-cuong-trien-khai-cac-bien-phap-phong-chong-dich-ta-lon-chau-phi-bung-phat-tren-dia-ban-xa
Số 59/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-ban-chi-huy-phong-chong-thien-tai-va-tim-kiem-cuu-nan-xa-yen-hoa-nam-2022
Số 01/HD-UBND
huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-cua-to-cong-nghe-so-cong-dong
Số 55/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-to-cong-nghe-so-cong-dong-tren-dia-ban-xa-yen-hoa
Số 56/CV-UBND
cong-van-v-v-huong-dan-viec-chuyen-doi-cac-mo-hinh-tai-co-cau-nong-nghiep-san-xuat-hang-hoa-theo-huong-huu-co-giai-doan-2022-2025
Số 01/KH-BTC
ke-hoach-to-chuc-dai-hoi-the-duc-the-thao-xa-yen-hoa-lan-thu-vii-nam-2021-va-tham-gia-dai-hoi-the-thao-huyen-yen-mo-lan-thu-vii-nam-2021
Số 53/UBND
cong-van-ve-viec-to-chuc-tiem-phong-vac-xin-dai-cho-dan-cho-meo-nam-2022
Số 54/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-ban-to-chuc-dai-hoi-the-duc-the-thao-xa-yen-hoa-lan-thu-vii-nam-2021
Số 110/BC-UBND
bao-cao-ve-tu-da-nh-gia-cha-m-die-m-tieu-chi-tieu-chi-tha-nh-pha-n-chi-so-ca-i-ca-ch-ha-nh-chi-nh-cu-a-xa-yen-hoa-nam-2021
109/BC-UBND
bao-cao-danh-gia-cap-do-dich-tren-dia-ban-xa-yen-hoa
Số 06/TB-HĐND
thong-bao-ket-qua-ky-hop-thu-5-ky-hop-chuyen-de-hoi-dong-nhan-dan-xa-khoa-xix-nhiem-ky-2021-2026
Số 15/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-cong-tac-binh-dang-gioi-vi-su-tien-bo-phu-nu-tren-dia-ban-xa-yen-hoa-nam-2022
Số 105/BC-UBND
bao-cao-ket-qua-trien-khai-cac-noi-dung-ve-chuyen-doi-so-cap-xa-tai-xa-yen-hoa-huyen-yen-mo
43/UBND
cong-van-ve-viec-to-chuc-cac-hoat-dong-kinh-doanh-dich-vu-trong-dieu-kien-binh-thuong-moi
42/UBND
cong-van-v-v-chuan-bi-trien-khai-tiem-vac-xin-phong-covid-19-cho-tre-tu-5-duoi-12-tuoi-tren-dia-ban-xa
Số 103/BC-UBND
bao-cao-danh-gia-cap-do-dich-tren-dia-ban-xa-yen-hoa
Số 102/BC-UBND
bao-cao-cong-tac-phong-chong-dich-benh-covid-19
Số 33/TTr- UBND
to-trinh-ve-viec-xin-phe-duyet-chi-bo-sung-du-phong-ngan-sach-nam-2022
Số 24/TTr-UBND
to-trinh-ve-viec-phe-duyet-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-tuyen-duong-khu-dan-cu-moi-thon-tho-hoang-xa-yen-hoa
37/UBND
cong-van-v-v-trien-khai-cac-hoat-dong-huong-ung-chien-dich-gio-trai-dat-nam-2022-tren-dia-ban-xa
36/UBND
cong-van-v-v-trien-khai-cong-tac-xay-dung-thuc-hien-huong-uoc-quy-uoc-nam-2022
Số 12/KH-UBND
ke-hoach-duy-tri-va-cai-tien-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-9001-2015-nam-2022-cua-ubnd-xa-yen-hoa
Số 13/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-muc-tieu-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-9001-2015-nam-2022-cua-ubnd-xa-yen-hoa
19/KH-UBND
ke-hoach-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-xay-dung-chinh-quyen-dien-tu-chuyen-doi-so-va-dam-bao-an-toan-thong-tin-mang-xa-yen-hoa-nam-2021
Thông tin truy cập

Truy cập: 986915

Trực tuyến: 43

Hôm nay: 1988