Xã yên hòa
Chủ nhật, ngày 03/03/2024
Chào mừng bạn đến với Website Ủy ban nhân dân xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
18/QĐ - UBND
quyet-dinh-cong-nhan-bo-sung-ho-ngheo-nam-2024
06/KH - UBND
ke-hoach-to-chuc-mot-so-hoat-dong-nhan-dip-tet-nguyen-dan-giap-thin-2024
58/KH - UBND
ke-hoach-thuc-hien-thang-hanh-dong-vi-binh-dang-gioi-nam-2023
47/KH - UBND
ke-hoach-ra-soat-ho-ngheo-can-ngheo-nam-2023
01/TB - BCĐ
thong-bao-phan-cong-nhiem-vu-bcd-ra-soat-hn-cn-nam-2023
64/QĐ - UBND
quyet-dinh-kien-toan-bcd-ra-soat-hn-cn-giai-doan-2021-2025
38/KH - UBND
ke-hoach-to-chuc-cac-hoat-dong-ky-niem-76-nam-ngay-thuong-binh-liet-sy
13/KH - UBND
ke-hoach-trien-khai-cong-tac-xuat-khau-lao-dong-nam-2023
41/KH-UBND
ke-hoach-to-chuc-mot-so-hoat-dong-an-sinh-xa-hoi-nhan-dip-tet-nguyen-dan-quy-mao-nam-2023
41/KH - UBND
ke-hoach-tham-tang-qua-tet-nguyen-dan-quy-mao-nam-2023
210/UBND - LĐTB
cong-van-trien-khai-nghi-quyet-61-2022-hdnd-tinh
15/2022/TT-BLĐTBXH
thong-tu-ban-hanh-quy-che-cap-phat-chung-chi-giao-duc-quoc-phong-va-an-ninh-cho-sinh-vien-cac-truong-cao-dang
162022/TT-BLĐTBXH
thong-tu-ban-hanh-chuong-trinh-dao-tao-ve-nghiep-vu-danh-gia-ky-nang-nghe-quoc-gia
142022/TT-BLĐTBXH
thong-tu-quy-dinh-ve-cong-tac-tu-van-nghe-nghiep-viec-lam-va-ho-tro-hoc-sinh-sinh-vien-khoi-nghiep-trong-cac-co-so-giao-duc-nghe-nghiep
186/QĐ - UBND
quyet-dinh-thanh-lap-hoi-dong-danh-gia-xa-phu-hop-tre-em-nam-2022
198/BC - UBND
bao-cao-xa-phu-hop-tre-em
01/TB - BCĐ
thong-bao-phan-cong-nhiem-vu-cac-thanh-vien-ban-chi-dao-to-giam-sat-ra-soat-ho-ngheo-ho-can-ngheo-nam-2022
02/QĐ - BCĐ
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-to-giam-sat-ra-soat-ho-ngheo-ho-can-ngheo-ho-co-muc-song-trung-binh-xa-yen-hoa-nam-2022
179/QĐ - UBND
quyet-dinh-ve-viec-kien-toan-ban-chi-dao-ra-soat-ho-ngheo-ho-can-ngheo-xa-yen-hoa-giai-doan-2021-2025
Số 28/KH-UBND
ke-hoach-to-chuc-cac-hoat-dong-ky-niem-75-nam-ngay-thuong-binh-liet-sy-27-7-1947-27-7-2022
Số 22/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-thang-hanh-dong-vi-tre-em-nam-2022
Số 15/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-cong-tac-binh-dang-gioi-vi-su-tien-bo-phu-nu-tren-dia-ban-xa-yen-hoa-nam-2022
Thông tin truy cập

Truy cập: 504192

Trực tuyến: 26

Hôm nay: 114