Xã yên hòa
Chủ nhật, ngày 14/07/2024
Chào mừng bạn đến với Website Ủy ban nhân dân xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

I. LĨNH VỰC HỘ TỊCH

1. Thủ tục đăng ký khai sinh                    NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

2. Đăng ký kết hôn                            NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

3. Đăng ký nhận cha, mẹ và con                             NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN                     

4. Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con               NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN               

5. Thủ tục đăng ký khai tử               NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN    

6. Đăng ký khai sinh lưu động            

7. Đăng ký kết hôn lưu động

8.Thủ tục đăng ký khai tử lưu động

9.Thủ tục đăng ký giám hộ    NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

10.Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ   NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

11.Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

12.Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân    NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN                          

13.Thủ tục đăng ký lại khai sinh                         NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN                                         

14.Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân              NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

15. Thủ tục đăng ký lại kết hôn  NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

16.Thủ tục đăng ký lại khai tử   NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

17.Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi  NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

18.Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi  NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

19.Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch  NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

20. Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

21. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc   NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

22. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài   NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

23. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài   NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

24. Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài        NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

25.  Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài  NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

26. Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài    NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

27. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài  NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

28.  Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài  NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

29.  Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài  NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

30. Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

31. Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài  NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

II. LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI

1.Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước   NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

2.Thủ tục Đăng ký nuôi con nuôi trong nước  NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

III. LĨNH VỰC CHỨNG THỰC

1.Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

2.Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được). NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

3.Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch. . NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

4. Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch.NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

5.Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

6.Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản. NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

7.Thủ tục chứng thực di chúc. NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

8.Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở. NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

9.Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

10.Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

11. Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực  NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

12. Cấp bản sao từ sổ gốc  NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

13. Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp  NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

14.  Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp  NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Thông tin truy cập

Truy cập: 973143

Trực tuyến: 43

Hôm nay: 1229