Xã yên hòa
Thứ bảy, ngày 02/03/2024
Chào mừng bạn đến với Website Ủy ban nhân dân xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
23/QĐ - UBND
quyet-dinh-ban-hanh-ke-hoach-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-tren-dia-ban-xa-yen-hoa-nam-2024
13/KH - UBND
ke-hoach-thong-tin-doi-ngoai-tren-dia-ban-xa-yen-hoa-nam-2024
14/KH - UBND
ke-hoach-tuyen-truyen-cai-cach-hanh-chinh-nam-2024
11/QĐ - UBND
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-ban-chi-dao-cai-cach-hanh-chinh-xa-yen-hoa
01/QĐ -BCĐ
quyet-dinh-ve-ban-hanh-ke-hoach-ra-soat-danh-gia-thu-tuc-hanh-chinh-tren-dia-ban-xa-yen-hoa-nam-2024
01/QĐ -BCĐ
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-hoat-dong-cua-ban-chi-dao-cai-cach-hanh-chinh-xa-yen-hoa
12/QĐ- UB
quyet-dinh-ban-hanh-danh-muc-ho-so-cong-viec-cua-uy-ban-nhan-dan-xa-yen-hoa-nam-2024
05/KH - UBND
ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-xa-yen-hoa-nam-2024
12/KH - UBND
ke-hoach-ra-soat-he-thong-hoa-van-ban-qppl-nam-2023
11/KH - UBND
ke-hoach-theo-doi-thi-hanh-phap-luat-ve-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh
01/QĐ - UB
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-ke-hoach-kiem-soat-ra-soat-danh-gia-thu-tuc-hanh-chinh-tren-dia-ban-xa-yen-hoa-nam-2023
Số 169/KH-UBND
bao-cao-ket-qua-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-quy-iii-nam-2022
Số 12/KH-UBND
kh-duy-tri-va-cai-tien-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-9001-2015-nam-2022-cua-ubnd-xa-yen-hoa
Số 12/KH-UBND
ke-hoach-duy-tri-va-cai-tien-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-9001-2015-nam-2022-cua-ubnd-xa-yen-hoa
Số 26/KH-UBND
ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-nam-2023
Số 129/BC-UBND
bao-cao-ket-qua-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-va-ket-qua-thuc-hien-co-che-mot-cua-lien-thong-quy-ii-nam-2022
Số 18/KH-UBND
ke-hoach-cong-tac-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-nam-2022-tren-dia-ban-xa-yen-hoa
Số 13/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-ban-hanh-ke-hoach-kiem-soat-ra-soat-danh-gia-thu-tuc-hanh-chinh-tren-dia-ban-xa-yen-hoa
Số 110/BC-UBND
bao-cao-ve-tu-da-nh-gia-cha-m-die-m-tieu-chi-tieu-chi-tha-nh-pha-n-chi-so-ca-i-ca-ch-ha-nh-chi-nh-cu-a-xa-yen-hoa-nam-2021
Số 12/KH-UBND
ke-hoach-duy-tri-va-cai-tien-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-9001-2015-nam-2022-cua-ubnd-xa-yen-hoa
Số 13/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-muc-tieu-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-9001-2015-nam-2022-cua-ubnd-xa-yen-hoa
Thông tin truy cập

Truy cập: 503934

Trực tuyến: 106

Hôm nay: 7297