Xã yên hòa
Thứ tư, ngày 21/02/2024
Chào mừng bạn đến với Website Ủy ban nhân dân xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
49/KH - UBND
ke-hoach-trien-khai-thang-an-toan-giao-thong
39/KH - UBND
ke-hoach-quan-ly-chat-thai-ran-tren-dia-ban-xa-yen-hoa-giai-doan-2023-2025
Số 28/KH-UBND
ke-hoach-truyen-thong-phuc-vu-chuong-trinh-mtqg-xay-dung-nong-thon-moi-tren-dia-ban-xa-nam-2023
228/CV - UBND
cv-dang-ky-nhu-cau-lam-duong-giao-thong-nong-thon-nam-2023
185/QĐ - UBND
qd-phe-duyet-ket-qua-chi-dinh-thau-goi-thau-giam-sat-thi-cong-xay-dung-du-an-xay-dung-duong-vao-nghia-trang-lien-tri-lac-hien-xa-yen-hoa
184/QĐ - UBND
qd-phe-duyet-ket-qua-chi-dinh-thau-goi-thau-thi-cong-xay-dung-thuoc-du-an-xay-dung-duong-vao-nghia-trang-lien-tri-lac-hien-xa-yen-hoa
176/CV - UBND
cv-ve-viec-chap-thuan-don-vi-dap-ung-nang-luc-kinh-nghiem-thuc-hien-goi-thau-tu-van-lap-bao-cao-kinh-te-ky-thuat-du-an-cai-tao-nang-cap-cac-hang-muc-phu-tro-truong-mam-non-khu-lien-tri-xa-yen-hoa
177/QĐ - UBND
qd-phe-duyet-ke-hoach-lua-chon-nha-thau-goi-thau-tu-van-lap-bao-cao-ktkt-du-an-cai-tao-nang-cap-cac-hang-muc-phu-tro-truong-mam-non-khu-lien-tri-xa-yen-hoa
Số 174/QĐ-UBND
qd-phe-duyet-phuong-an-ky-thuat-khao-sat-du-an-xay-dung-nha-hoc-02-tang-04-phong-va-cac-hang-muc-phu-tro-truong-mam-non-khu-trung-hoa-xa-yen-hoa
Số 172/BC-UBND
bc-danh-gia-tong-ket-10-nam-thuc-hien-chi-thi-so-29-ct-ttg-ngay-26-11-2012-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-viec-trien-khai-phong-trao-ve-sinh-yeu-nuoc-nang-cao-suc-khoe-nhan-dan-giai-doan-2012-2022
Số 173/QĐ-UBND
qd-phe-duyet-ket-qua-chi-dinh-thau-goi-thau-tu-van-khao-sat-dia-hinh-dia-chat-du-an-xay-dung-nha-hoc-02-tang-04-phong-va-cac-hang-muc-phu-tro-truong-mam-non-khu-trung-hoa-xa-yen-hoa
Số 172/QĐ-UBND
qd-phe-duyet-ket-qua-chi-dinh-thau-goi-thau-tu-van-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-xay-dung-nha-hoc-02-tang-04-phong-va-cac-hang-muc-phu-tro-truong-mam-non-khu-trung-hoa-xa-yen-hoa
Số 167/KH-UBND
qd-phe-duyet-ket-qua-chi-dinh-thau-goi-thau-giam-sat-thi-cong-xay-dung-thuoc-du-an-xay-dung-chinh-trang-khu-vuc-cong-tuong-rao-nha-bao-ve-truong-tieu-hoc-khu-trinh-nu-xa-yen-hoa
Số 168/QĐ-UBND
qd-phe-duyet-ket-qua-chi-dinh-thau-goi-thau-tu-van-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-xay-dung-chinh-trang-khu-vuc-cong-tuong-rao-nha-bao-ve-truong-tieu-hoc-khu-trinh-nu-xa-yen-hoa
Số 31/KH - UBND
ke-hoach-thu-hoi-dat-dieu-tra-khao-sat-do-dac-kiem-dem-de-thuc-hien-du-an-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-xay-dung-nang-cap-tuyen-duong-ket-noi-duong-truc-xa-den-thon-trinh-nu-1-xa-yen-hoa
Số 76/TTr-UBND
to-trinh-de-nghi-phong-kinh-te-va-ha-tang-huyen-yen-mo-tham-dinh-de-cuong-nhiem-vu-du-toan-chi-phi-quan-ly-du-an-khao-sat-lap-bao-cao-kinh-te-ky-thuat-cong-trinh-xay-dung-nha-hoc-02-tang-04-phong-va-cac-hang-muc-phu-tro-truong-mam-non-khu-trung-hoa-xa-yen-hoa
Số 157/QĐ-UBND
qd-phe-duyet-ket-qua-dau-thau-goi-thau-so-03-xay-dung-cong-trinh-dam-bao-giao-thong-thuoc-du-an-xay-dung-tuyen-duong-giao-thong-ket-noi-tu-nga-ba-trung-tam-xa-di-thon-tho-hoang-xa-yen-hoa
Số 142/UBND - GTTL
cong-van-ve-viec-tang-cuong-phong-chong-mot-so-benh-nguy-hiem-tren-thuy-san-nuoi-tren-dia-ban-xa-yen-hoa
Số 154/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-chi-dinh-thau-goi-thau-thi-cong-xay-dung-du-an-xay-dung-cac-tuyen-duong-khu-dan-cu-moi-thon-trinh-nu-3-xa-yen-hoa
Số 155/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-chi-dinh-thau-goi-thau-thi-cong-xay-dung-du-an-xay-dung-tuyen-duong-khu-dan-cu-moi-thon-tho-hoang-xa-yen-hoa
Số 138 /CV-UBND
cv-chap-thuan-don-vi-dap-ung-nang-luc-kinh-nghiem-thuc-hien-goi-thau-thi-cong-xay-dung-du-an-xay-dung-cac-tuyen-duong-khu-dan-cu-moi-thon-trinh-nu-3-xa-yen-hoa
Số 137 /CV-UBND
cong-van-ve-viec-chap-thuan-don-vi-dap-ung-nang-luc-kinh-nghiem-thuc-hien-goi-thau-thi-cong-xay-dung-du-an-xay-dung-tuyen-duong-khu-dan-cu-moi-thon-tho-hoang-xa-yen-hoa
Số /BC-UBND
bao-cao-ket-qua-ra-soat-bo-tieu-chi-quoc-gia-ve-xa-nong-thon-moi
Số 136/CV - UBND
cong-van-ve-viec-chap-thuan-don-vi-dap-ung-nang-luc-kinh-nghiem-thuc-hien-cong-tac-giam-sat-thi-cong-xay-dung-du-an-xay-dung-cac-tuyen-duong-khu-dan-cu-moi-thon-trinh-nu-3-xa-yen-hoa
Số 135/CV - UBND
cong-van-ve-viec-chap-thuan-don-vi-dap-ung-nang-luc-kinh-nghiem-thuc-hien-cong-tac-giam-sat-thi-cong-xay-dung-du-an-xay-dung-tuyen-duong-khu-dan-cu-moi-thon-tho-hoang-xa-yen-hoa
Số 151/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-dau-thau-goi-thau-so-01-thi-cong-xay-dung-cong-trinh-thuoc-du-an-xay-dung-tuyen-duong-tu-lien-tri-den-trinh-nu-xa-yen-hoa
Số 132/CV-UBND
cong-van-v-v-tham-dinh-ket-qua-dau-thau-qua-mang-goi-thau-so-01-thi-cong-xay-dung-cong-trinh-thuoc-du-an-xay-dung-tuyen-duong-tu-lien-tri-den-trinh-nu-xa-yen-hoa
Số 148/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ho-so-moi-thau-qua-mang-goi-thau-so-03-xay-dung-cong-trinh-dam-bao-giao-thong-thuoc-du-an-xay-dung-tuyen-duong-giao-thong-ket-noi-tu-nga-ba-trung-tam-xa-di-thon-tho-hoang-xa-yen-hoa
Số 146/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ke-hoach-lua-chon-nha-thau-du-an-xay-dung-tuyen-duong-khu-dan-cu-moi-thon-tho-hoang-xa-yen-hoa
Số 147/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ke-hoach-lua-chon-nha-thau-du-an-xay-dung-cac-tuyen-duong-khu-dan-cu-moi-thon-trinh-nu-3-xa-yen-hoa
Số 145/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-chi-dinh-thau-goi-thau-tham-tra-ho-so-moi-thau-tham-tra-ket-qua-dau-thau-goi-thau-xay-lap-du-an-ay-dung-tuyen-duong-giao-thong-ket-noi-tu-nga-ba-trung-tam-xa-di-thon-tho-hoang-xa-yen-hoa
Số 144/QĐ-UBND
quyet-dinh-phe-duyet-ket-qua-chi-dinh-thau-goi-thau-giam-sat-thi-cong-xay-dung-dua-an-xay-dung-tuyen-duong-giao-thong-ket-noi-tu-nga-ba-trung-tam-xa-di-thon-tho-hoang-xa-yen-hoa
Số 143/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-bao-cao-kinh-te-ky-thuat-du-an-xay-dung-cac-tuyen-duong-khu-dan-cu-moi-thon-trinh-nu-3-xa-yen-hoa
Số 142/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-bao-cao-kinh-te-ky-thuat-du-an-xay-dung-tuyen-duong-khu-dan-cu-moi-thon-tho-hoang-xa-yen-hoa
Số 130/CV-UBND
cv-chap-thuan-don-vi-dap-ung-nang-luc-kinh-nghiem-thuc-hien-goi-thau-tham-dinh-hsmt-va-ket-qua-lua-chon-nha-thau-du-an-xay-dung-tuyen-duong-giao-thong-ket-noi-tu-nga-ba-trung-tam-xa-di-thon-tho-hoang-xa-yen-hoa
Số 128/CV-UBND
cong-van-ve-viec-chap-thuan-don-vi-dap-ung-nang-luc-kinh-nghiem-thuc-hien-goi-thau-giam-sat-thi-cong-xay-dung-du-an-xay-dung-tuyen-duong-giao-thong-ket-noi-tu-nga-ba-trung-tam-xa-di-thon-tho-hoang-xa-yen-hoa
Số 140/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-dieu-chinh-bo-sung-bao-cao-kinh-te-ky-thuat-du-an-xay-dung-nha-2-tang-6-phong-hoc-va-cac-hang-muc-phu-tro-truong-tieu-hoc-khu-trung-hoa
Số 140/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ho-so-moi-thau-qua-mang-goi-thau-so-01-xay-dung-cong-trinh-thuoc-du-an-xay-dung-nang-cap-tuyen-duong-ket-noi-duong-truc-xa-den-thon-trinh-nu-1-xa-yen-hoa
Số 139/QĐ-UBND
quyet-dinh-thanh-lap-hoi-dong-boi-thuong-ho-tro-va-tai-dinh-cu-xa-yen-hoa
Số 138/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-chi-dinh-thau-goi-thau-tham-dinh-hsmt-va-ket-qua-lua-chon-nha-thau-du-an-ay-dung-nang-cap-tuyen-duong-ket-noi-duong-truc-xa-den-thon-trinh-nu-1-xa-yen-hoa
Số 35/TB-UBND
thong-bao-ve-viec-cong-khai-chu-truong-dau-tu-du-an-tren-dia-ban-xa-yen-hoa
Số 137/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ho-so-moi-thau-qua-mang-goi-thau-so-01-thi-cong-xay-dung-cong-trinh-thuoc-du-an-xay-dung-tuyen-duong-tu-lien-tri-den-trinh-nu-xa-yen-hoa
Số 66/TTr-UBND
to-trinh-v-v-tham-dinh-dieu-chinh-bao-cao-kinh-te-ky-thuat-du-an-xay-dung-nha-2-tang-6-phong-hoc-va-cac-hang-muc-phu-tro-truong-tieu-hoc-khu-trung-hoa
Số 33/TB-UBND
tb-cong-khai-ke-hoach-lua-chon-nha-thau-ket-qua-chi-dinh-thau-goi-thau-giam-sat-thi-cong-va-goi-thau-thi-cong-xay-dung-du-an-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-sua-chua-nang-cap-tram-y-te-xa-yen-hoa
Số 34/BC - UBND
thong-bao-khoi-cong-cong-trinh-xay-dung-tuyen-duong-phuc-vu-vung-san-xuat-rau-khu-lien-tri-1-xa-yen-hoa
Số 123/UBND
cong-van-chap-thuan-don-vi-dap-ung-nang-luc-kinh-nghiem-thuc-hien-goi-thau-tham-dinh-hsmt-va-ket-qua-lua-chon-nha-thau-du-an-xay-dung-nang-cap-tuyen-duong-ket-noi-duong-truc-xa-den-thon-trinh-nu-1-xa-yen-hoa
Số 135/Q-UBND
quyet-dinh-v-v-phe-duyet-ket-qua-chi-dinh-thau-goi-thau-giam-sat-thi-cong-xay-dung-du-an-sua-chua-nang-cap-tram-y-te-xa-yen-hoa
Số 134/Q-UBND
quyet-dinh-v-v-phe-duyet-ket-qua-chi-dinh-thau-goi-thau-thi-cong-xay-dung-du-an-sua-chua-nang-cap-tram-y-te-xa-yen-hoa
Số 131/Q-UBND
quyet-dinh-v-v-phe-duyet-ket-qua-chi-dinh-thau-goi-thau-lap-hsmt-danh-gia-hsdt-goi-thau-xay-dung-du-an-xay-dung-tuyen-duong-giao-thong-ket-noi-tu-nga-ba-trung-tam-xa-di-thon-tho-hoang-xa-yen-hoa
Số 30/TB-UBND
thong-bao-ve-viec-cong-khai-ke-hoach-lua-chon-nha-thau-du-an-xay-dung-tuyen-duong-giao-thong-ket-noi-tu-nga-ba-trung-tam-xa-di-thon-tho-hoang-xa-yen-hoa
Số 121/CV-UBND
cong-van-v-v-chap-thuan-nha-thau-dap-ung-nang-luc-kinh-nghiem-thuc-hien-goi-thau-giam-sat-thi-cong-dung-du-an-sua-chua-nang-cap-tram-y-te-xa-yen-hoa
Số 121/CV-UBND
cong-van-v-v-chap-thuan-nha-thau-dap-ung-nang-luc-kinh-nghiem-thuc-hien-goi-thau-thi-cong-dung-du-an-sua-chua-nang-cap-tram-y-te-xa-yen-hoa
Số 118/CV-UBND
cong-van-ve-viec-chap-thuan-don-vi-dap-ung-nang-luc-kinh-nghiem-thuc-hien-goi-thau-tham-dinh-hsmt-va-ket-qua-lua-chon-nha-thau-du-an-xay-dung-tuyen-duong-tu-lien-tri-den-trinh-nu-xa-yen-hoa
Số 117/CV-UBND
cong-van-ve-viec-chap-thuan-don-vi-dap-ung-nang-luc-kinh-nghiem-thuc-hien-goi-thau-lap-hsmt-danh-gia-hsdt-goi-thau-thi-cong-xay-dung-du-an-xay-dung-tuyen-duong-tu-lien-tri-den-trinh-nu-xa-yen-hoa
Số 116/CV-UBND
cong-van-ve-viec-chap-thuan-don-vi-du-nang-luc-kinh-nghiem-thuc-hien-goi-thau-tu-van-lap-ho-so-moi-thau-danh-gia-ho-so-du-thau-goi-thau-thi-cong-xay-dung-du-an-xay-dung-tuyen-duong-giao-thong-ket-noi-tu-nga-ba-trung-tam-xa-di-thon-tho-hoang-xa-yen-hoa
Số 115/CV-UBND
cong-van-v-v-chap-thuan-nha-thau-dap-ung-nang-luc-kinh-nghiem-thuc-hien-goi-thau-giam-sat-thi-cong-xay-dung-du-an-xay-dung-tuyen-duong-tu-lien-tri-den-trinh-nu-xa-yen-hoa
Số 126/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-bao-cao-kinh-te-ky-thuat-du-an-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-sua-chua-nang-cap-tram-y-te-xa-yen-hoa
Số 125/QĐ-UBND
quyet-dinh-v-v-phe-duyet-ket-qua-chi-dinh-thau-goi-thau-tu-van-lap-e-hsmt-danh-gia-e-hsdt-goi-thau-thi-cong-xay-dung-du-an-ay-dung-tuyen-duong-tu-lien-tri-den-trinh-nu-xa-yen-hoa
Số 124/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-gia-cac-goi-thau-thuoc-du-an-xay-dung-tuyen-duong-giao-thong-ket-noi-tu-nga-ba-trung-tam-xa-di-thon-tho-hoang-xa-yen-hoa
Số 123/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ke-hoach-lua-chon-nha-thau-du-an-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-xay-dung-tuyen-duong-giao-thong-ket-noi-tu-nga-ba-trung-tam-xa-di-thon-tho-hoang-xa-yen-hoa
Số 121/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ke-hoach-lua-chon-nha-thau-du-an-xay-dung-tuyen-duong-tu-lien-tri-den-trinh-nu-xa-yen-hoa
Số 120/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-bao-cao-kinh-te-ky-thuat-du-an-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-xay-dung-tuyen-duong-giao-thong-ket-noi-tu-nga-ba-trung-tam-xa-di-thon-tho-hoang-xa-yen-hoa
Số 29/TB-UBND
thong-bao-ve-viec-cong-khai-ket-qua-chi-dinh-thau-goi-thau-tu-van-quan-ly-du-xay-dung-tuyen-duong-tu-lien-tri-den-trinh-nu-xa-yen-hoa
Số 119/QĐ-UBND
quyet-dinh-v-v-phe-duyet-ket-qua-chi-dinh-thau-goi-thau-tu-van-lap-e-hsmt-danh-gia-e-hsdt-goi-thau-thi-cong-xay-lap-du-an-ay-dung-nang-cap-tuyen-duong-ket-noi-duong-truc-xa-den-thon-trinh-nu-1-xa-yen-hoa
Số 111/CV-UBND
ve-viec-chap-thuan-don-vi-dap-ung-nang-luc-kinh-nghiem-thuc-hien-goi-thau-lap-hsmt-danh-gia-hsdt-goi-thau-xay-lap-du-an-xay-dung-nang-cap-tuyen-duong-ket-noi-duong-truc-xa-den-thon-trinh-nu-1-xa-yen-hoa
Số 28/TB-UBND
thong-bao-ve-viec-cong-khai-ke-hoach-lua-chon-nha-thau-ket-qua-lua-chon-nha-thau-goi-thau-thi-cong-xay-dung-goi-thau-tu-van-giam-sat-thi-cong-xay-dung-cong-trinh-thuoc-du-an-cai-tao-nang-cap-tuyen-duong-tu-goc-gao-de-lien-tri-den-duong-huyen-dh74-xa-yen-hoa
Số 118/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-bao-cao-kinh-te-ky-thuat-du-an-xay-dung-tuyen-duong-tu-lien-tri-den-trinh-nu-xa-yen-hoa
Số 117/QĐ-UBND
quyet-dinh-phe-duyet-ket-qua-chi-dinh-thau-goi-thau-tu-van-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-xay-dung-tuyen-duong-tu-lien-tri-den-trinh-nu-xa-yen-hoa
Số 115/QĐ-UBND
quyet-dinhquyet-dinh-v-v-phe-duyet-ket-qua-chi-dinh-thau-goi-thau-thi-cong-xay-dung-cong-trinh-cai-tao-nang-cap-tuyen-duong-tu-goc-gao-de-lien-tri-den-duong-huyen-dh74-xa-yen-hoa
Số 106/CV-UBND
cong-van-v-v-chap-thuan-nha-thau-dap-ung-nang-luc-kinh-nghiem-thuc-hien-goi-thau-giam-sat-thi-cong-xay-dung-cong-trinh-cai-tao-nang-cap-tuyen-duong-tu-goc-gao-de-lien-tri-den-duong-huyen-dh74-xa-yen-hoa
Số 27/TB-UBND
thong-bao-ve-viec-cong-khai-ke-hoach-lua-chon-nha-thau-ket-qua-chi-dinh-thau-goi-thau-tu-van-giam-sat-va-goi-thau-thi-cong-xay-dung-cong-trinh-xay-dung-tuyen-duong-phuc-vu-vung-san-xuat-rau-khu-lien-tri-1-xa-yen-hoa
Số 113/QĐ-UBND
quyet-dinh-v-v-phe-duyet-ket-qua-chi-dinh-thau-goi-thau-thi-cong-xay-dung-cong-trinh-xay-dung-tuyen-duong-phuc-vu-vung-san-xuat-rau-khu-lien-tri-1-xa-yen-hoa
Số 112/QĐ-UBND
quyet-dinh-phe-duyet-ket-qua-chi-dinh-thau-goi-thau-tu-van-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-xay-dung-nang-cap-tuyen-duong-ket-noi-duong-truc-xa-den-thon-trinh-nu-1-xa-yen-hoa
Số 111/QĐ-UBND
quyet-dinh-v-v-phe-duyet-ket-qua-chi-dinh-thau-goi-thau-xay-dung-cong-trinh-xay-dung-tuyen-duong-phuc-vu-vung-san-xuat-rau-khu-lien-tri-1-xa-yen-hoa
Số 105/CV-UBND
v-v-chap-thuan-nha-thau-dap-ung-nang-luc-kinh-nghiem-thuc-hien-goi-thau-tu-van-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-xay-dung-nang-cap-tuyen-duong-ket-noi-duong-truc-xa-den-thon-trinh-nu-1-xa-yen-hoa
Số 26/TB-UBND
thong-bao-ve-viec-cong-khai-ke-hoach-lua-chon-nha-thau-ket-qua-lua-chon-nha-thau-goi-thau-tu-van-khao-sat-lap-bao-cao-kinh-te-ky-thuat-du-an-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-xay-dung-chinh-trang-khu-vuc-cong-tuong-rao-nha-bao-ve-truong-tieu-hoc-khu-trinh-nu-xa-yen-hoa
Số 104/CV-UBND
cong-van-v-v-chap-thuan-nha-thau-dap-ung-nang-luc-kinh-nghiem-thuc-hien-goi-thau-xay-dung-cong-trinh-xay-dung-tuyen-duong-phuc-vu-vung-san-xuat-rau-khu-lien-tri-1-xa-yen-hoa
Số 110/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-dieu-chinh-bo-sung-bao-cao-kinh-te-ky-thuat-du-an-xay-dung-04-phong-hoc-va-cac-hang-muc-phu-tro-truong-mam-non-khu-trinh-nu
Số 106/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-bao-cao-kinh-te-ky-thuat-du-an-cai-tao-nang-cap-tuyen-duong-tu-goc-gao-de-lien-tri-den-duong-huyen-dh74-xa-yen-hoa
Số 105/QĐ-UBND
quyet-dinh-phe-duyet-ket-qua-chi-dinh-thau-goi-thau-tu-van-khao-sat-lap-bao-cao-kinh-te-ky-thuat-du-an-xay-dung-chinh-trang-khu-vuc-cong-tuong-rao-nha-bao-ve-truong-tieu-hoc-khu-trinh-nu-xa-yen-hoa
Số 104/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ke-hoach-lua-chon-nha-thau-du-an-xay-dung-nang-cap-tuyen-duong-ket-noi-duong-truc-xa-den-thon-trinh-nu-1-xa-yen-hoa
Số 103/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ke-hoach-lua-chon-nha-thau-goi-thau-tu-van-khao-sat-lap-bao-cao-kinh-te-ky-thuat-du-an-xay-dung-chinh-trang-khu-vuc-cong-tuong-rao-nha-bao-ve-truong-tieu-hoc-khu-trinh-nu-xa-yen-hoa
Số 91/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-doi-xung-kich-phong-chong-thien-tai-nam-2022
Số 90/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-to-tuan-tra-de-cau-cong-phuc-vu-cong-tac-pctt-tkcn-nam-2022
Số 121/BC-UBND
bao-cao-tong-ket-cong-tac-phong-chong-thien-tai-nam-2021-phuong-huong-nhiem-vu-phong-chong-thien-tai-2022
Số 80/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-ban-chi-dao-san-xuat-vu-mua-nam-2022
Số 63/UBND
v-v-tang-cuong-cong-tac-phong-tru-sau-benh-hai-lua-dong-xuan-nam-2022
Số 60/UBND
cong-van-v-v-day-manh-tang-cuong-trien-khai-cac-bien-phap-phong-chong-dich-ta-lon-chau-phi-bung-phat-tren-dia-ban-xa
Số 59/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-ban-chi-huy-phong-chong-thien-tai-va-tim-kiem-cuu-nan-xa-yen-hoa-nam-2022
Số 24/TTr-UBND
to-trinh-ve-viec-phe-duyet-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-tuyen-duong-khu-dan-cu-moi-thon-tho-hoang-xa-yen-hoa
Thông tin truy cập

Truy cập: 446284

Trực tuyến: 292

Hôm nay: 4621