Xã yên hòa
Thứ bảy, ngày 02/03/2024
Chào mừng bạn đến với Website Ủy ban nhân dân xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
02/KH - UBND
ke-hoach-ve-viec-to-chuc-don-tet-nguyen-dan-giap-thin-2024
48/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-ket-luan-thanh-tra-so-1500-kltt-btdkt-ngay-28-6-2023-cua-ban-thi-dua-khen-thuong-trung-uong
40/KH - UBND
ke-hoach-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-bao-ve-bi-mat-nha-nuoc
107/BC - UBND
bao-cao-tinh-hinh-thuc-hien-nhiem-vu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-thang-6-nhiem-vu-trong-tam-thang-7-2023
28/TB - UBND
thong-bao-ket-luan-cua-dong-chi-chu-tich-uy-ban-nhan-dan-xa-tai-hoi-nghi-giao-ban-cong-tac-chinh-quyen-thang-6-nam-2023
73/CV - UBND
cong-van-ve-viec-neu-cao-vai-tro-trach-nhiem-cong-tac-dieu-hanh-quan-ly-cua-dong-chi-truong-thon-pho-thon
Số 94/BC-UBND
bao-cao-ket-qua-trien-khai-cac-noi-dung-ve-chuyen-doi-so-cap-xa-tai-xa-yen-hoa-huyen-yen-mo
Số 84/BC-UBND
bao-cao-ket-qua-cong-tac-giao-duc-nam-hoc-2022-2023-phuong-huong-nhiem-vu-nam-hoc-2023-2024
Số 33/KH-UBND
ke-hoach-hanh-dong-cua-ban-chi-dao-chuyen-doi-so-nam-2023
Số 32/KH-UBND
ke-hoach-cong-tac-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-nam-2023-tren-dia-ban-xa-yen-hoa
Số 01/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-danh-muc-ho-so-nam-2023-cua-uy-ban-nhan-dan-xa-yen-hoa
05/TB - UBND
thong-bao-niem-yet-cong-khai-muc-tieu-chat-luong-va-ke-hoach-thuc-hien-muc-tieu-chat-luong-nam-2023
26/KH - UBND
ke-hoach-phan-tich-thuc-trang-xac-dinh-rui-ro-va-co-hoi-nam-2023
25/KH - UBND
ke-hoach-thuc-hien-muc-tieu-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-9001-2015-nam-2023-cua-uy-ban-nhan-dan-xa-yen-hoa
24/KH - UBND
ke-hoach-duy-tri-va-cai-tien-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-9001-2015-nam-2023-cua-ubnd-xa-yen-hoa
23/KH - UBND
ke-hoach-cong-tac-van-thu-luu-tru-nam-2023
20KH - UBND
ke-hoach-tuyen-truyen-luat-phong-chong-bao-luc-gd-nam-2023
19KH - UBND
ke-hoach-thuc-hien-chu-de-cong-tac-nam-2023-cua-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-giu-vung-ky-cuong-tang-cuong-trach-nhiem-doi-moi-sang-tao-hieu-qua-thuc-chat
15/KH - UIBND
ke-hoach-thuc-hien-phong-trao-thi-dua-day-manh-phat-trien-ket-cau-ha-tang-dong-bo-hien-dai-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-xa-yen-hoa
01/QĐ-UBND
quy-che-chi-tieu-noi-bo-va-quan-ly-tai-san-cong-nam-2023
211/KH-UBND
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-cong-khai-du-toan-thu-chi-ngan-sach-nam-2023
53/TB - UBND
thong-bao-lich-truc-tiep-cong-dan-cua-chu-tich-ubnd-xa-va-thoi-gian-tiep-nhan-cac-thu-tuc-hanh-chinh-tai-bo-phan-mot-cua-tai-tru-so-uy-ban-nhan-dan-xa-yen-hoa
35/KH - UBND
ke-hoach-tiep-cong-dan-phuc-vu-ky-hop-thu-4-quoc-hoi-khoa-xv
192/CV - UBND
cong-van-ve-viec-quan-ly-thu-gom-su-ly-rac-thai-tai-khu-tap-ket-rac-thai-duong-can-co
187/QĐ - UBND
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-to-cong-tac-tiep-cong-dan-phuc-vu-ky-hop-thu-4-quoc-hoi-khoa-xv
191/BC - UBND
bao-cao-tinh-hinh-thuc-hien-nhiem-vu-kinh-te-xa-hoi-9-thang-dau-nam-2022-nhiem-vu-trong-tam-3-thang-cuoi-nam-2022-xa-yen-hoa
Thông tin truy cập

Truy cập: 499124

Trực tuyến: 109

Hôm nay: 2487