Xã yên hòa
Chủ nhật, ngày 25/02/2024
Chào mừng bạn đến với Website Ủy ban nhân dân xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
08/CV - UBND
cong-van-tuyen-truyen-mung-dang-mung-xuan-nam-2024
11/KH - UBND
ke-hoach-mung-dang-mung-xuan-nam-2024
130/CV - UBND
cong-van-tuyen-truyen-tet-duong-lich-chao-nam-moi-2024
71/QĐ - UBND
quyet-dinh-thanh-lap-lop-mam-non-doc-lap-mat-troi-hanh-phuc
70/QĐ - UBND
quyet-dinh-kien-toan-va-doi-ten-cau-lac-bo-cheo-xa-yen-hoa
50/KH - UBND
ke-hoach-to-chuc-ngay-chuyen-doi-so-quoc-gia-nam-2023
65/QĐ - UBND
quyet-dinh-thanh-lap-lop-mam-non-tu-thuc
41/KH - UBND
ke-hoach-phong-chong-tac-hai-cua-thuoc-la-giai-doan-2023-2025
36/KH - UBND
ke-hoach-tham-gia-giai-bong-da-nhi-dong-huyen-yen-mo-nam-2023
36/KH - UBND
ke-hoach-tham-gia-giai-bong-da-nhi-dong-huyen-yen-mo-nam-2023
Số 29/KH-UBND
ke-hoach-tuyen-truyen-phong-trao-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-quot-toan-dan-doan-ket-xay-dung-doi-song-van-hoa-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-amp-quot-nam-2023
Số 30/KH-UBND
ke-hoach-tuyen-truyen-30-4
17/KH - UBND
ke-hoach-tuyen-truyen-cai-cach-hanh-chinh
15/CV - UBND
cong-van-ky-cam-ket-attp
09/CV - UBND
cong-van-tuyen-truyen-mung-dang-mung-xuan-2023
05/KH-UBND
ke-hoach-kiem-tra-lien-nganh-attp-tet
04/KH-UBND
ke-hoach-tuyen-truyen-mung-dang-mung-xuan-2023
03/QĐ - UBND
quyet-dinh-v-v-thanh-lap-doan-kiem-tra-lien-nganh-ve-an-toan-thuc-pham-xa-yen-hoa-nam-2023
02/QĐ - UBND
quyet-dinh-ve-viec-kien-toan-ban-chi-dao-ve-atvstp-xa-yen-hoa-nam-2023
06/CV - UBND
cong-van-chap-thuan-cho-lang-dong-tan-to-chuc-le-hoi
01/KH - UBND
ke-hoach-chuyen-doi-so-attt-mang-2023
40/KH - UBND
ke-hoach-kiem-tra-attp-nhan-dip-tet-nguyen-dan-va-mua-le-hoi-2023
226/CV - UBND
cong-van-to-chuc-cac-hoat-dong-chao-nam-moi-2023
38/KH - UBND
ke-hoach-giam-ngheo-thong-tin
201/CV - UBND
cong-van-v-v-trien-khai-ho-tro-thuc-day-chuyen-doi-so-thanh-toan-khong-dung-tien-mat-tren-dia-ban-xa
199/BC - UBND
bao-cao-hoat-dong-cau-lac-bo-cheo-xa-yen-hoa
186/CV - UBND
cong-van-trien-khai-ho-so-suc-khoe-dien-tu
Số 150/UBND-VH
cong-van-v-v-phoi-hop-cung-cap-so-lieu-ho-gia-dinh-dung-mang-internet-bang-rong-cap-quang-tren-dia-ban-xa-yen-hoa
Số 144/UBND
cong-van-v-v-to-chuc-cac-hoat-dong-mung-ky-niem-77-nam-cach-mang-thang-tam-19-8-1945-19-8-2022-quoc-khanh-nuoc-cong-hoa-xhcn-viet-nam-2-9-1945-2-9-2022
Số 30/KH-UBND
ke-hoach-tuyen-truyen-to-chuc-cac-hoat-dong-van-hoa-the-thao-chao-mung-ky-niem-77-nam-cach-mang-thang-tam-19-8-1945-19-8-2022-quoc-khanh-nuoc-cong-hoa-xhcn-viet-nam-2-9-1945-2-9-2022
Số 145/QĐ-UBND
bao-cao-hoat-dong-phong-chong-tac-hai-thuoc-la-nam-2022
Số 129/CV-UBND
cong-van-v-v-trien-khai-cac-noi-dung-ve-chuyen-doi-so-tren-dia-ban-xa
Số 29/KH-UBND
ke-hoach-tham-gia-giai-bong-da-nhi-dong-huyen-yen-mo-nam-2022
Số 23/KH-UBND
ke-hoach-bau-cu-truong-thon-nhiem-ky-2022-2024
Số 127/BC-UBND
bao-cao-ve-viec-thuc-hien-ket-luan-so-02-kl-tgcp-ngay-04-01-2022-cua-ban-ton-giao-chinh-phu-ve-viec-thuc-hien-chinh-sach-phap-luat-ve-tin-nguong-ton-giao
Số 21/KH-UBND
ke-hoach-phat-trien-the-duc-the-thao-cho-moi-nguoi-giai-doan-2022-2026-tren-dia-ban-xa-yen-hoa
Số 117/BC-UBND
bao-cao-ket-qua-trien-khai-cac-noi-dung-ve-chuyen-doi-so-cap-xa-tai-xa-yen-hoa-huyen-yen-mo
Số 17/KH-UBND
ke-hoach-tuyen-truyen-37-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-thong-nhat-dat-nuoc-30-4
Số 01/HD-UBND
huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-cua-to-cong-nghe-so-cong-dong
Số 55/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-to-cong-nghe-so-cong-dong-tren-dia-ban-xa-yen-hoa
Số 01/KH-BTC
ke-hoach-to-chuc-dai-hoi-the-duc-the-thao-xa-yen-hoa-lan-thu-vii-nam-2021-va-tham-gia-dai-hoi-the-thao-huyen-yen-mo-lan-thu-vii-nam-2021
Số 54/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-ban-to-chuc-dai-hoi-the-duc-the-thao-xa-yen-hoa-lan-thu-vii-nam-2021
Số 105/BC-UBND
bao-cao-ket-qua-trien-khai-cac-noi-dung-ve-chuyen-doi-so-cap-xa-tai-xa-yen-hoa-huyen-yen-mo
37/UBND
cong-van-v-v-trien-khai-cac-hoat-dong-huong-ung-chien-dich-gio-trai-dat-nam-2022-tren-dia-ban-xa
36/UBND
cong-van-v-v-trien-khai-cong-tac-xay-dung-thuc-hien-huong-uoc-quy-uoc-nam-2022
19/KH-UBND
ke-hoach-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-xay-dung-chinh-quyen-dien-tu-chuyen-doi-so-va-dam-bao-an-toan-thong-tin-mang-xa-yen-hoa-nam-2021
Thông tin truy cập

Truy cập: 465439

Trực tuyến: 62

Hôm nay: 3857