Xã yên hòa
Thứ ba, ngày 27/02/2024
Chào mừng bạn đến với Website Ủy ban nhân dân xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Thứ hai, 07/08/2023

Sáng 4/8, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Bùi Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; việc thực hiện các quy định về quản lý biên chế công chức, viên chức và người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bùi Hoàng Hà phát biểu tại buổi giám sát.

Dự buổi giám sát có các thành viên đoàn giám sát, lãnh đạo các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo UBND thành phố Ninh Bình, Tam Điệp và huyện Yên Mô.

Theo báo cáo của UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương: Những năm qua, tỉnh đã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về việc thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó đã thực hiện tinh giản biên chế đúng quy định về trình tự, thủ tục, đảm bảo mục tiêu tinh giản biên chế theo quy định của Bộ Chính trị gắn với từng bước cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ, thu hút những người có trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn, phù hợp với vị trí việc làm, đưa ra khỏi bộ máy những người không đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện.

Từ năm 2021 đến ngày 30/4/2023, UBND tỉnh đã phê duyệt nghỉ tinh giản biên chế cho 180 người. Riêng năm 2023, đã thực hiện giảm 1,25% biên chế công chức và 2,5% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, đảm bảo đúng theo lộ trình tinh giản biên chế theo quy định.

Việc bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày một tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, từng bước đáp ứng tốt yêu cầu thực thi nhiệm vụ, công vụ. Việc thực hiện các quy định về quản lý biên chế công chức, viên chức và người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước đảm bảo chặt chẽ, sử dụng biên chế hiệu quả theo quy định. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và năng lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, tiết kiệm giảm chi thường xuyên, cải cách chính sách tiền lương.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện các quy định về quản lý biên chế công chức, viên chức và người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp không ít khó khăn, hạn chế: Số lượng người nghỉ theo chính sách tinh giản biên chế chủ yếu nghỉ theo chế độ nghỉ hưu trước tuổi; việc xây dựng Đề án vị trí việc làm công chức, viên chức còn chậm so với yêu cầu cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chỉ tiêu biên chế lĩnh vực giáo dục và đào tạo chưa đảm bảo định mức biên chế theo quy định; việc triển khai tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập, cung ứng dịch vụ sự nghiệp, cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn, vướng mắc.

Tại buổi giám sát, thành viên Đoàn giám sát đã đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương giải trình, làm rõ một số vấn đề: việc giao chỉ tiêu biên chế và kế hoạch tinh giản biên chế; công tác tham mưu xây dựng định mức đơn giá dịch vụ đối với ngành Y tế; làm rõ nguyên nhân của những hạn chế và trách nhiệm của các đơn vị liên quan; giải pháp khắc phục những khó khăn trong công tác tinh giản biên chế…

Đại diện UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã giải trình rõ những nội dung nêu trên, đồng thời đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu sớm tham mưu ban hành Nghị định vị trí việc làm và biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập để cụ thể hóa và thống nhất quy trình phê duyệt, giao biên chế phù hợp với Quyết định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị; đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung định mức giáo viên theo từng vùng, miền; sớm ban hành Thông tư hướng dẫn xây dựng Đề án vị trí việc làm…

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bùi Hoàng Hà phát biểu kết luận buổi giám sát.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bùi Hoàng Hà, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện các quy định về quản lý biên chế công chức, viên chức và người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Nhấn mạnh thêm kết quả đã đạt được và chỉ rõ những hạn chế, đồng chí đề nghị thời gian tới UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo các cấp, các ngành chủ động tham mưu và thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 4/11/2022 của UBND tỉnh và các quy định của pháp luật về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và quản lý biên chế trên địa bàn tỉnh; tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030; Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 3/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, không cào bằng và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, ví trí việc làm của từng tổ chức.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm chủ trương cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính Nhà nước, thực hiện Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, đổi mới phương thức làm việc, giảm hội họp, giảm giấy tờ hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy hành chính.

Thực hiện tuyển dụng công chức kịp thời, đủ số biên chế được giao khi có điều kiện đảm bảo. Chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ quan chuyên môn rà soát việc sử dụng biên chế tại các cơ quan, đơn vị để có phương án đề xuất, điều chỉnh phù hợp. Rà soát tổng thể chức năng, nhiệm vụ và vị trí việc làm tại các cơ quan, đơn vị để có phương án xây dựng vị trí việc làm, đồng thời chỉ đạo đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hàng năm khách quan, sát với kết quả thực hiện nhiệm vụ để tinh giản biên chế đúng quy định.

Tăng cường thanh, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tuyển dụng, xử lý, quản lý biên chế gắn với thực hiện tinh giản biên chế và công tác kiểm tra công vụ. 

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cũng đề nghị Sở Nội vụ (cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh) tiếp tục rà soát, tham mưu sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện để giảm tối đa tổ chức bên trong, các tổ chức trung gian, khắc phục tình trạng chồng chéo, hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ. Rà soát và có giải pháp, lộ trình sắp xếp bộ máy, biên chế đối với một số cơ quan, đơn vị mất cân đối về số lượng, chủng loại chuyên môn và chỉ tiêu biên chế do sắp xếp công việc theo vị trí việc làm. Tham mưu cho cấp có thẩm quyền có quy định, hướng dẫn cụ thể đối với các trường hợp người hưởng lương từ ngân sách được cử đi bồi dưỡng, đào tạo đảm bảo yêu cầu vị trí việc làm với việc nâng ngạch, chuyển ngạch để đảm bảo quyền lợi theo quy định.

Đối với các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện tinh giản biên chế và sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đề án vị trí việc làm. Hàng năm đề xuất tuyển dụng biên chế công chức làm chỉ tiêu tính toán việc sáp nhập và thực hiện lộ trình tinh giản biên chế theo quy định. Chỉ đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc rà soát để điều chỉnh bổ sung phù hợp, đúng luật; chủ động tham mưu cho cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án tự chủ về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp khi có đủ điều kiện, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả.

UBND các huyện, thành phố căn cứ số lượng biên chế được cấp có thẩm quyền giao, bố trí, sử dụng biên chế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc thực tế của từng cơ quan, đơn vị đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh giao Ban Pháp chế, HĐND tỉnh tiếp thu hoàn thiện báo cáo giám sát, tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh ban hành kết luận chuyển các cơ quan chức năng thực hiện theo quy định.

Nguồn: https://baoninhbinh.org.vn

Thông tin truy cập

Truy cập: 471513

Trực tuyến: 12

Hôm nay: 614