Xã yên hòa
Thứ sáu, ngày 01/03/2024
Chào mừng bạn đến với Website Ủy ban nhân dân xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Ngày 24/11/2021, Tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc Hội (Hà Nội) đã diễn ra hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thứ năm, 25/11/2021

Ngày 24/11/2021, Tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc Hội (Hà Nội) đã diễn ra hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày 24/11/2021, Tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc Hội (Hà Nội) đã diễn ra hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với sự tham dự của gần 600 đại biểu từ các bộ, ngành, các văn nghệ sĩ và đại diện các tổ chức chính trị - xã hội trong cả nước và được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh, thành. Tại điểm cầu hội nghị trực tuyến xã Yên Hòa – huyện Yên Mô - tỉnh Ninh Bình. Dự hội nghị có đồng chí An Nhật Thành – Bí Thư Đảng bộ, các đồng chí trong BTV, BCH  Đảng bộ xã, các đồng chí trưởng các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của xã, Bí thư chi bộ trên địa bàn xã.

Hội nghị Văn hóa toàn quốc là hội nghị quan trọng nhằm đánh giá việc triển khai các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua; kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa, văn nghệ trong giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong giai đoạn mới, tập trung hoàn thiện thể chế văn hóa, thực hiện vai trò kiến tạo của Nhà nước bảo đảm xây dựng và phát triển văn hóa, con người trong bối cảnh nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Hoàn thiện các chuẩn mực giá trị văn hóa và con người Việt Nam, tạo môi trường và điều kiện để phát triển nhân cách, đạo đức, trí tuệ, tâm hồn, thể chất; nâng cao tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, trách nhiệm của mỗi người với bản thân, gia đình, cộng đồng và đất nước. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp đạo đức, lối sống. Xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế. Phát huy vai trò của gia đình, nhà trường và xã hội trong xây dựng văn hóa và hoàn thiện nhân cách con người. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa, tăng cường khả năng tiếp cận văn hóa của người dân, từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền và các giai tầng xã hội; huy động sức mạnh của toàn xã hội nhằm hoàn thiện các thiết chế văn hóa, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, văn hóa các dân tộc thiểu số, phát triển sự nghiệp văn học nghệ thuật, phát huy các giá trị tích cực trong tôn giáo, tín ngưỡng, phát triển truyền thông đại chúng, truyền thông mới, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, tăng cường hiệu quả nghiên cứu khoa học về văn hóa, nghệ thuật; xây dựng và quản lý thị trường văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa, đẩy mạnh giao lưu, hợp tác quốc tế, tăng cường quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Hội nghị cũng đồng thời là diễn đàn để lắng nghe và là dịp cổ vũ, động viên các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí, hành động. Liên kết các lực lượng làm công tác văn hóa, văn nghệ trong và ngoài nước tạo thành một mặt trận đồng lòng, dốc sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc cũng như phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, triển khai thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thùy Trang - Phó ban Tuyên giáo, Dân vận Đảng ủy xã

   

Thông tin truy cập

Truy cập: 489990

Trực tuyến: 20

Hôm nay: 88